Indikátory

Časopisecké indikátory

Nyní se k bibliometrickému výpočtu na Analytikách ASEP používají indikátory AIS a SJR, které jsou robustnější než více známý Impact Factor a berou v potaz oborové rozdíly v počtu citací.
Z těchto indikátorů se vypočítají indikátory QAIS a QSJR poro jednotlivé časopisy.

  • AIS – Article Influence Score
    – je časopisecký indikátor, používaný v databázi JCR (WOS). Určuje průměrný vliv článků v určitém časopise v průběhu prvních pěti let po jejich zveřejnění. Hodnota indikátoru se přebírá z databáze WOS.
  • SJR – SCImago Journal Rank
    – je časopisecký indikátor, používaný v databázi Scopus, jež pracuje s váženými citacemi z časopisu, od kterého citace pochází. Váha závisí na oboru časopisu dle Scopus a prestiži časopisu. Hodnota indikátoru se přebírá z databáze SCOPUS.

Z indikátorů AIS a SJR vycházejí průměrné kvartily časopisů podle AIS (QAIS ) a SJR (QSJR). Obsahují údaj o kvalitě časopisu – číslo kvartilu, ve kterém se časopis nachází v seznamu seřazeném pro daný obor. V případě, že je časopis zařazen do více oborů, je uvedena průměrná hodnota kvartilu.

  • QAIS je vypočtený z AIS (JCR),
  • QSJR je přebírán z databáze Scopus.

Více o jednotlivých indikátorech lze najít v dokumentu Kontrola bibliometrie a v nápovědě k Analytikám ASEP.

Výsledné hodnoty je možné omezit kritérii: rok vydání, oddělení ústavu, obor dle WOS JCR (zobrazení oborů, do kterých byly v databázi WoS JCR zařazeny časopisy v nichž autoři daného ústavu ve zvoleném období publikovali). Je možné do výstupů zahrnout i výsledky, vzniklé v kolaboracích nad 30 autorů.

Časopisecké indikátory

 

 

Citační indikátory

Percentilové rozdělení článků v rámci oboru podle hodnoty citačních indikátorů.

QTC – kvartil podle citací 
Kvartil podle počtu citací se určí na základě počtu citací (TC) a tabulky „Critical values for TC quartiles“, kde jsou uvedeny kritické (mezní) hodnoty citací pro zařazení do 1. decilu a kvartilů. Počty citací se mění v čase.

Citační indikátory

 

 

Přehled indikátorů QAIS , QSJR, QTC pro ústav

 Přehled časopiseckých a citačních indikátorů pro ústav.

Indikátory pro ústav