ResearcherID (RID)

!!! V dubnu 2018 bylo ResearcherID sloučeno se službou Publons.


Návody pro zpracovatele – administrátory: Vytvoření admin. přístupu Hromadné vytvoření účtů věd. pracovníkům Vytvoření účtů věd. pracovníků jednotlivě přes WOS Správa účtů věd. pracovníků (proxy přístup) Podpora Thomson Reuters (žádost o vytvoření admin. přístupu atd.)


CO JE RID

ResearcherID (dále RID) je jednoznačný identifikátor autora. Pomáhá rozlišovat různé varianty jmen vědeckých pracovníků v databázích. Díky jednoznačnému určení autora lze účet RID použít jako přehled vědecké publikační činnosti. Identifikátor RID je provázán s WOS. Do publikací, obsažených ve WOS a uložených do účtu RID se automaticky vkládají citační ohlasy.

Přidělený kód autora se po importu prací z WOS do účtu zahrne do autorského rejstříku ve WOS, kde lze podle RID vyhledávat. Z účtu RID lze také jednoduše vytvořit a exportovat záznamy publikací z účtu ORCID. Ten je provázán s databází Scopus. V účtu RID lze tedy podchytit publikační činnost zahrnutou ve dvou největších světových databázích. Záznamy publikací je třeba do účtu po vytvoření naimportovat a pravidelně aktualizovat.

RID by měli mít zřízeno všichni vědečtí pracovníci ústavů AV ČR, kteří publikují ve WOS
(viz Hromadný dopis předsedy AV ČR  – Zajištění jednotného vykazování výsledků pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014).

Zpět

VARIANTY ZALOŽENÍ A VEDENÍ ÚČTU RID

  • … a další kombinace – závisí na zpracovateli a vedení pracoviště

Důležitá je dohoda uvnitř ústavu – zpracovatel může být vedením pověřen k vytváření účtů, jinde si účty budou vytvářet vědečtí pracovníci.

 

ULOŽENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ RID V ASEP

RID se ukládá do autoritního záznamu autora přes klienta ARL (nyní i přes formuláře ARL).

Pokud vědecký pracovník již RID má, nebo si ho sám vytvořil, měl by RID nahlásit zpracovateli svého pracoviště. Zpracovatel provede kontrolu:

 • jednotného zápisu instituce AV (podle doporučení vedení ústavu),
 • jedinečnosti RID – pokud má vědecký pracovník více afiliací AV, je nutné RID vložit do všech autorit v klientovi ARL (tzn. kontaktovat zpracovatele z daného ústavu, aby vložil RID do ústavní autority autora). Pokud provdaná autorka publikuje pod více variantami jmen, je nutné vložit RID do všech autorit.

Zpět

VYHLEDÁNÍ, KONTROLA, MAZÁNÍ EXISTUJÍCÍHO ÚČTU RID

Zda vědecký pracovník účet již nemá vytvořený, ověříme ve vyhledávání: http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action

Lze hledat podle jména autora. Ve vyhledávání zatrhneme zaškrtávací políčko „other names“ – je možné, že v účtu RID uvedl autor jméno např. s diakritikou či bez, všechny varianty jména, pod nímž publikoval (např. u provdaných autorek). Vyhledávání lze omezit výběrem země autora.

Pozor: pokud vyhledáváte podle „other names“, doporučujeme zadat pouze příjmení, dotaz lze zpřesnit uvedením země autora. Pokud by bylo uvedeno i jméno, systém by vyhledat všechny autory s uvedeným křestním jménem. Chyba ve vyhledávání je nahlášena Thomson Reuters viz nahlášené požadavky na změny v RID.

Lze vyhledávat i podle instituce. V tomto poli můžeme uvést pracoviště, případně zkratku, vyhledávací termín zadat s pravostranným zkrácením a zadat hvězdičku (Institute of chemical*), můžeme zkombinovat s výběrem země autora.

Vyhledané výsledky lze seřadit podle jména, země, instituce. Najednou lze zobrazit až 50 výsledků.

RID - Search

Zpracovatel by měl zkontrolovat, zda se nejedná o duplicitu – autor může mít více účtů RID – více afiliací. Účet RID je vázán na mail – vědec může mít v systému vytvořeno více účtů pod jiným mailem. Nelze je sloučit, pokud chce mít jen jeden aktuální účet, je nutné jeden vybrat a zbylé vymazat (žádost přes podporu Thomson Reuters).

Doporučujeme zkontrolovat zápis instituce.

Zpět

 

CITAČNÍ METRIKA

Jedná se o grafy znázorňující, kolikrát byly články citovány za posledních 20 let (týká se pouze publikací obsažených ve WOS).

ResearcherIDLabs – lze zde vytvářet grafy, tabulky spoluprací, citovanosti, typy dokumentů, výzkumných oborů.

 

Odkazy na citační metriku a ResearcherIDLab

citacni metrika

 

RID button Create a Badge – vytvoření obrázku/odkazu, zobrazující profil ResearcherID vědce, lze umístit na osobní stránky vědce.

 

Collaboration Network – zobrazuje pomocí grafů informace, získané z publikací – spolupráce, výzkumné obory, země, instituce, zobrazení na mapě). Zahrnuje nejvíce 50 publikací a zobrazuje vždy 20 nejčastějších výskytů.

Citing Articles Network – zobrazuje citovanost publikací. Zahrnuje nejvíce 50 publikací a zobrazuje vždy 20 nejčastějších výskytů.

Lze uvést link přímo na citační metriku vědce:http://www.researcherid.com/citation/B-6760-2009

Zpět

SPRÁVA ÚČTU RID

Jeden aktivní účet RID

 • Je důležité, aby autor měl pouze jeden aktivní účet.
 • Pokud má duplicitní účet, lze zažádat o jeho smazání na podpoře Thomson Reuters.

 

Jednotná afiliace

 • Při publikování doporučujeme používat jednotnou afiliaci, schválenou vedením ústavu a vycházející z hromadného dopisu člena Akademické rady AV ČR Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních výstupech z 18. 9. 2017.  Stejnou afiliaci je třeba uvést v afiliaci v účtu RID.
  Doporučujeme zápis ve formě ofic. název AV ČR, ústav AV ČR (viz příloha výše uvedeného dopisu):
    Czech Acad Sci, Astron Inst
 • V účtu RID se zapíší afiliace do záložky My affiliation (Primal affiliation, Joint affiliation). RID neumožňuje zapsat více než dvě současné afiliace. Třetí a další afiliace uvedeme do Joint affiliation, za sebe.

Aktualizace záznamů publikací z WOS do účtu RID

 • Po zřízení účtu RID je nutné záznamy publikací ručně aktualizovat – publikace se automaticky nedotahují. Autor by měl mít dotažené v RID všechny své záznamy z WOS, i za různá pracoviště. To je důležité pro správné vytvoření h-indexu a citační metriky. Doba, za kterou se u dotažených záznamů ve WOS projeví autorovo RID, se pohybuje mezi 3-4 týdny.
 • Postup: autor práci vyhledá ve WOS, kde jsou nástroje pro přímé překopírování práce do účtu RID (podrobně viz návod na import záznamů publikací z WOS do účtu RID).
 • Pokud ve WOS v záznamu práce není uvedeno autorovo RID (v detailním zobrazení záznamu v Author Identifiers), znamená to, že autor nemá práci ke svému účtu přiřazenu – viz příklad.

 

 

Zobrazení záznamů publikací v účtu RID

 • V účtu RID je více složek, kam lze publikace přiřazovat. Práce z WOS se automaticky při importu z WOS (viz návod) ukládají do složky My Publications – v této složce probíhá automatická indexace s WOS. K vloženým pracím se automaticky dotáhnou citace (cca 1x týdně). Pokud jsou přesunuty do jiného seznamu (Publication list 1,2), nevytvoří se citační metrika.

 

Může se stát, že publikaci přiřadíme do autorova účtu RID, ale jeho RID se ani po několika měsících neobjeví v záznamu ve WOS. Do doby, než bude RID přiřazeno k záznamu, není záznam ve WOS vyhledatelný. Pokud tento stav trvá, zkusíme záznam z RID smazat a vložit znovu.

 

 

WOS – vyhledání dosud nepřiřazených záznamů podle jména autora

 • zvolíme SearchWeb of Science Core Collection, Basic search. Zapíšeme jméno autora, přidáme další pole – NOT, zadáme autorovo RID, z roletky vybereme Author Identifiers. Vyhledané odpovídající záznamy se pomocí nástrojů ve WOS převedou do účtu RID.

 

Ověření afiliace

!!!! U vyhledaného záznamu publikace ověříme zápis afiliace. Pokud není v záznamu uvedená správně nebo úplně chybí (a na publikaci je uvedena správně), ihned zažádáme o opravu (tlačítko Suggest a Correction v záznamu – viz obr.). Ve formuláři uvedeme DOI publikace jako doklad. Oprava může trvat několik týdnů – měsíců. !!!!

 

 

 

Nastavení alertů ve WOS a SCOPUS

 

 • Nastavení alertů na nové citace prací autora ve WOS

 

 • Nastavení alertů na nové práce autoravyhledáváme podle jména autora (Core Collection – Basic search + zpřesnění dotazu po vyhledání – Refine results – například na organizace, kde autor publikuje – Organization Enhanced. Další možností je použít Author search (musíme být v Core Collection), zadáme zde jméno autora + varianty jména, pod kterými autor publikuje; volitelně obor výzkumu a instituce, kde autor publikuje.
  V přehledu vyhledaných výsledků se vlevo nahoře objeví odkaz Create alert – dále viz Návod na nastavení alertů.

 

Zpět