RIV – sběr 2020

Popis údajů RIV 2020            Definice druhů výsledků             Metodika M17+       Dotazy na tým RVVI                   Termíny poskytovatelů 2020           Žádost o odemčení záznamu hodnoceného v Modulu 1 dle Metodiky 17+ v RIV         Aktuální tabulka požadavků na opravu v RIV

Hromadný dopis a Příloha  – Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních  výstupech (ze dne 18. 9. 2017)

Doplnění záznamů do RIV srpen 2020 – termín do 14. 8. 2020

Požadavky poskytovatelů budeme řešit individuálně.

Zveřejnění tabulky požadavků :
pozadavky_srpen.xlsx
– zkontrolujte své nahlášené požadavky, zda jsou všude doplněny opravné či mazací kódy a zda se záznamy exportují do souborů.

Záznamy, které je nutné odevzdat do RIV v tomto roce sběru

 • zapište
 • doplňte pole 969 – Dodatečné odevzdání do RIV
 • napište na arl@lib.cas.cz požadavek na změnu roku sběru

Požadavky na opravy a mazání

 • proveďte opravu v ASEP
 • zaevidujte do formuláře oprav
 • pokud stačí doplnit kódy RIV, doplňte
 • pokud potřebujete pomoc KNAV napište na arl@lib.cas.cz

Doplnění ID (WOS, SCOPUS) není chyba, ale je doporučeno, aby se záznamy do RIV předávaly, až tato ID jsou přidělena – což není vždy možné.

Opravy roku vydání, odkazů, doplnění jmen autorů, uvedení chybného časopisu mohou být považovány za nepravdivé údaje, proto znovu doporučujeme si záznamy důkladně kontrolovat již při uložení do katalogu.

Opravy a mazání v RIV – soubory ke kontrole

V níže uvedených souborech zkontrolujte záznamy, kontrolu proveďte co nejdříve.

1. Výmaz.xlsx:
Obsahuje seznam záznamů, které byly smazány z RIV nebo byl opravován rok vydání (původní záznam byl smazán a odevzdán znovu). V těchto záznamech není doplněn příznak „V RIV odstraněné/opravené„. Je třeba zkontrolovat, že záznam byl smazán nebo opraven a příznak do záznamu doplnit (podrobně viz manuál). Pokud by zde příznaky nebyly doplněny, záznamy by se exportovaly do budoucích mazacích souboru.

2. Oprava.xlsx:
Obsahuje seznam záznamů s roky sběru 2014 – 2019, které byly opraveny v RIV a v záznamech zůstal příznak „Opravit v RIV„. Zkontrolujte, že byl záznam opraven a smažte příznak v záznamu (podrobně viz manuál). Pokud zde příznak zůstane, záznam se bude exportovat do budoucích opravných souborů.

Kontrola nových záznamů v RIV, oprav a mazání

Poskytovatelé již nahráli do RIV jak nové soubory, tak opravy a mazání (kromě poskytovatele Ministerstvo kultury, který ještě kontroluje opravená xml).

Zkontrolujte si nové, opravené a smazané záznamy v databázi RIV. Termín kontroly a  odznačení záznamů: 31. 5. 2020.

Nové záznamy si v RIV vyhledáte v rozšířeném vyhledávání podle poskytovatele, názvu organizace (ústavu) a roku sběru. Počet vyhledaných záznamů by se měl shodovat s počtem záznamů na vaší průvodce pro příslušného poskytovatele.

Je potřeba zaškrtnout nahoře ve vyhledávacím formuláři: Výpis výsledků  – zobrazit ve vyhledávání jednotlivé výskyty výsledků( nezobrazovat jako konsolidovaný výsledek ).

Opravy a mazání – najdete záznamy, které jste opravovali v tabulce, zkontrolujete v RIV zda je oprava provedena a ošetříte opravu v ASEP.

Podrobný návod na kontrolu najdete na stránce podpory: https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/riv/Kontrola zaznamu.pdf

Pokyny k tvorbě a zaslání xml – termín 16. 4. 2020

XML roku sběru 2020 – výstup 3.2
XML odstranění souborů výstup 5.2
XML opravy výstup 6.2 (pro jednotlivé roky)
Zaslání souborů: Všechny soubory bez chyb zašlete s průvodkami do KNAV (zazipované) pomocí služby Filesender.

XML pro MPO musíme odeslat  17. 4. 2020 (FZU-D, MBU-M, UEB-Q, UEM-P, UFCH-W, UFM-A, UFP-V, UGN-S, UCHP-M, UMG-J, UMCH-V, UOCHB-X, UPT-D, URE-Y, UTIA-B, UT-L) – u těchto souborů provedeme přednostní formální kontroly.

Podpis průvodek

Pokud neseženete odpovědnou osobu na podpis průvodky, je možné použít elektronický podpis nebo podepsat průvodku v zastoupení.

Soubory a jejich názvy  TABULKA

V tabulce jsou očekávané soubory k předání, stav v ASEP k 15. 4. 2020 dopoledne. Červeně ústavy s xml MPO, které musíme odeslat 17.4.2020.

Tabulka má sloužit k informaci:

 1. abyste věděli jaká xml se z ASEP vyexportují za jednotlivá pracoviště, aby vám nějaký soubor neunikl,
 2. jak mají být soubory pojmenované.

Je možné, že se počty souborů mohou u některých ústavů drobně lišit, neboť někteří ještě dnes pracujete, nebo budete opravy posílat až později a máte předpřipravené kódy. Pokud počet Vám počet souborů nesouhlasí, soubory máte odkontrolované a nevíte proč, napište nám. Pokud víte proč počet souborů nesouhlasí, tak nepište:).

Termíny odevzdání dat

Termíny odevzdání dat jsou oproti minulému roku posunuty, aby bylo dost času jak na doplnění polí k hodnocení, tak polí nové struktury RIV2020.

 • MK – 26.3.2020 – předání souborů pro MK s průvodkami – předáno poskytovateli
 • Překlopení roku sběru – 7. 4. 2020

Překlopení roku sběru znamená:

 1. v myASEP zůstanou záznamy, které mají rok sběru 2021 a neodeslané záznamy,
 2. nové záznamy, které se vytvoří budou mít rok sběru 2021
 3. zpracovatel nebude mít možnost měnit návaznost ani označení do RIV u záznamů s rokem sběru 2020

O případnou změnu roku sběru u nově vzniklých záznamů, změnu návaznosti (přidání/mazání grantů CEP a RVO) a odznačení do RIV (záznam je označen do RIV a rozhodnete se, že jej letos nepředáte) u záznamů s rokem 2020 musí zpracovatel požádat KNAV. Ostatní pole se mohou editovat.

 • Ostatní poskytovatelé – 16. 4. 2020 předání souborů s průvodkami

Příprava xml souborů

Postup

 1. Vyfiltrujte si svoje požadavky, dle barvy textu proveďte opravy.
 2. Vytvořte xml oprav/mazání a zkontrolujte ho kontrolami RV.
 3. Pokud je záznam uzamčený – pak musíte vyplnit formulář a zaslat danému poskytovateli, aby Vám dal pokyn k odemčení záznamu.  Kontroly RV hlásí: výsledek pro vyřazení je uzamčen v rámci hodnocení výsledků, pro odstranění záznamu je třeba požádat o odemčení záznamu
 • Pokyny ke kontrolám záznamů roku sběru 2020

Záznamy si zkontrolujte dle pokynů uvedených v desateru kontrol.

KNAV provede formální kontroly záznamů  po překlopení roku sběru a upozorní na případné nesrovnalosti.


Verze dokumentů 2019 online/2020 print – týká se pouze záznamů vybraných k hodnocení v online verzi!

Záznamy, které jste vytvořili pro účely hodnocení s rokem vydání 2019 musí zůstat v ASEP až do skončení hodnocení z důvodu tvorby statistik a protokolů týmů ve druhé fázi.

Pokud potřebujete vykázat záznam v roce sběru 2020 do RIV – kvůli návaznosti na financování ze skončeného projektu (rok print verze je k dispozici s rokem vydani 2020), vytvořte duplicitní verzi záznamu s rokem vydání 2020, rok sběru 2020, do poznámky napište Duplicita KIS.

Nové úpravy ASEP/ARL 

Do csv výstupu z IPAC se exportují tři nová pole, další možnost kontroly kromě kontrolního programu.

ZpůsobPublikování Web WebDoRiv

Informace ze semináře RVVI ke struktuře RIV2020 a jejich aplikace v ASEP

Prezentace ze semináře RIV konaného 3.3.2020

 1. Do RIV se musí předávat záznamy, které obsahují pravdivé informace, tj. nelze vykazovat výsledky, které pracovišti nepatří a které obsahují chybné údaje.
 2. Systém kontrol záznamů odevzdaných do RIV se vylepšuje a zpřesňuje. Poskytovatelům budou předány soubory s chybami k opravám, jako tomu bylo již v listopadu 2019 (chybná UTWOS, ISSN, DOI, odkazy, duplicity …). Pokud příjemce záznamy neopraví, budou záznamy z RIV vyřazeny.
 3. Systém oprav a mazání záznamů bude monitorován, bude k dispozici chronologie oprav.
 4. Záznamy, které byly již hodnoceny jsou uzamčeny a o jejich opravu resp. mazání se bude muset požádat .poskytovatel, kterému se zašle vyplněný formulář, na jehož základě buď povolí nebo nepovolí opravu resp. mazání záznamu.
 5. Užitečné informace jsou uloženy v často kladených dotazech RVVI – FAQ.
 6. Záznamy patentů, u nichž došlo ke změně ve využití se musí dát do RIV znovu.Je potřeba provádět každoroční kontrolu využití patentů. viz Metodika: Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak.
 7. Pokud výsledek nemá ještě přiděleno UTWOS, ID SCOPUS doporučují jej dát až v příštím roce sběru (pokud se nemusí odevzdat z důvodu návaznosti), údaj 999 se již do záznamu nezapisuje.
 8. U způsobu publikování je nutné uvést pravdivý údaj, doporučujeme si vyexportovat všechny záznamy s DOI a zkontrolovat jaký mají přístup. postup zde

Je nutná důkladná kontrola záznamů před odevzdání do RIV, aby nebylo potřeba nic měnit. (Což není nic nového, ale seznam požadavků na opravy není pořád prázdný.)

Vyplnění nových polí

 1. Způsob publikování, odkaz na plný text výsledku, datum embarga
 2. Infrastruktury – ve formulářích opakovatelné pole s „roletkou“(více)
 3. Jak zjistit způsob publikování u výsledků s DOI

.  1. Způsob publikování, odkaz na plný text výsledku, datum embarga

Do struktury RIV2020 bylo přidána nová pole, jejichž vyplnění je povinné pro J – odborné recenzované články. Zápis v ASEP zde

A = Open Access -trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení. Povinné vyplnění odkazu na webovou stránku plného textu výsledku.

B = Open Access s časovým embargem -zdroj, který je metadatovým přístupem do doby, než je uvolněn pro otevřený přístup k určitému datu. Embarga jsou stanovena podmínkami vydavatelů (volný přístup k článkům ažpouplynutí stanovené doby od publikování, zpravidla 6-12 měsíců)nebo poskytovatelů financí nebo mohou být stanoveny samotným autorem. Povinné vyplnění odkazu na webovou stránku s plným textem výsledku a předpokládaného termínu zveřejnění plného textu výsledku (datum ukončení embarga).

C = omezený přístup – omezený přístup se týká zdroje s určitým typem omezení pro plně otevřený přístup, např. uživatel se musí do systému zaregistrovat, aby získal k tomuto zdroji přístup. Plný obsah je dostupný pouze předplatitelům nebo uživatel musí autorovi nebo správci systému odeslat žádost pro získání přístupu ke zdroji, případně je přístup ke zdroji omezen na konkrétní komunitu (např. univerzitní knihovní systémy apod.). Povinné vyplnění odkazu na webovou stránku s plným textem výsledku.

D = pouze metadata – přístup pouze k metadatům se týká zdroje, kde je přístup k výsledku omezen pouze na katalogizační / bibliografický popis tohoto výsledku, avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě kdispozici anelze jej na primární zdroj s otevřeným přístupem ani odkázat. Odkaz na webovou stránku s plným textem se nemusí vyplnit.

Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou stránku výsledku

Pro publikační výsledky

se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován ve veřejně přístupném institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře (pro recenzované odborné články je vyplnění údaje povinné).Pro souhrnné výzkumné zprávy se jedná o odkaz na webovou stránku, kde je tento výsledek zveřejněn (poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem).

Pro aplikované výsledky
pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, metodiky, léčebné a památkové postupy. Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy.

3. Jak zjistit přístup k plným textům, když je uvedeno DOI

Pro správný zápis do RIV je potřeba uvádět opravdu správné a ověřené údaje o způsobu přístupu k plným textům. Proto doporučujeme ověřit všechny záznamy článků. Není přípustné označit OA článek jako typ C nebo D. Také není možné označit článek jako typ D, pokud má DOI.

Jak zjistím, zda je přístup k plnému textu článku OA u záznamů, pokud má článek DOI:

Pokud je vyplněno u výsledku DOI, pak povětšinou bývá zobrazena i informace, zda se jedná o open access a zda je k dispozici fulltext. Ve WoS je tento údaj rovněž viditelný (viz printscreeny níže) – otevřený zámeček = open access. Pokud by žádná z výše uvedených možností nepomohla, pak existuje adresář časopisů s uvedením způsobu publikování: https://doaj.org/

 

né údaje o způsobu p

 

!!!  Tip 1 pokud potřebujete zjistit způsob publikování u menšího počtu záznamů
!!!  Tip 2, pokud potřebujete zjistit způsob publikování u většího počtu záznamů

TIP 1 – pokud potřebujete zjistit způsob publikování u menšího počtu záznamů:
Podmínka: existence DOI článku
Příklad: Pokud DOI výsledku je 10.1186/s13002-018-0252-5,

pak url DOI je: https://doi.org/10.1186/s13002-018-0252-5

a pokud si před text „doi“ doplníte oa, tak budete přesměrováni přímo na plný text výsledku, pokud existuje (nebo na omezené přístupy, kde bude vyžadováno heslo, registrace apod.), viz https://oadoi.org/10.1186/s13002-018-0252-5,

pak jen příslušný link stránky s plným textem, která se vám otevře, zkopírujete do pole Web výsledku, např. https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-   0252-5 (=odkaz na plný text výsledku).

TIP 2 – pokud potřebujete zjistit způsob publikování u většího počtu záznamů:

Vyexportujte si z online katalogu záznamy odborných článků vašeho ústavu za rok sběru 2020, tak zjistíte všechna  DOI článků (sloupec AO), pak můžete k dohledání informace o způsobu publikování výsledku použít také nástroj Simple Query Tool –  do pole Submit DOIs vložíte hromadně všechna DOI článků, u kterých potřebujete zjistit způsob publikace (vždy jedno DOI na řádek), do příslušného pole připojíte svůj email a potvrdíte. Obratem obdržíte email se dvěma přílohami ve formátu *.csv a *.jsonl, ve kterých jsou obsaženy všechny potřebné informace včetně url adresy na plný text výsledku, pokud je tento k dispozici.

Popis formátu dat (sloupců) v zaslané tabulce je k dispozici zde.

is_oa
(true / false) – poskytne odpověď na to, zda je článek open access (pravda/nepravda).
V případě, že is_oa = true, pak v poli Způsob publikování vyplníte volbu A = open access.
V případě, že je u článku uvedena hodnota „false“, pak je informace o jiném než open access přístupu uvedena přímo na doi_url (např. pouze oprávnění uživatelé se dostanou na plný text výsledku, předplatné, zakoupení článku, platba za zhlédnutí – pay-per- view apod.)
best_oa_url, url_for_pdf – analogie pole * Web výsledku (open access) nebo na domovskou stránku výsledku – hodnotu v poli best_oa_url lze tedy zkopírovat do pole Web výsledku.

Zdroj: často kladené dotazy k VAVER 2020, str. 12, 13.