Nápověda KNAV

 

abstraktmonografiekonferenční příspěvekdizertaceelektronický dokumentkonferenční sborníkinterní tisk,článek v odborném periodikupřekladrecenzečást monografie, knihy (kapitola) výzkumná zprávauspořádání konference, workshopu, výstavyčlánek v novinách, patentový dokumentužitný a průmyslový vzorprototyp, funkční vzorekpoloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemenonormy a směrnice, předpisy, specializované mapy, softwareuplatněná certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup
Obecné zásady

 

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP, pokud je vydavatelem ústav a jedná se o zaměstnanecké dílo nebo to umožňuje smlouva s vydavatelem. Pokud to smlouva neumožňuje, je plný text díla přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Použité obrázky, fotografie, grafy, tabulky aj. musí být řádně ocitovány (tj. musí být uveden zdroj). Pokud je autorem třetí osoba, je třeba jejího souhlasu.

Je potřeba prověřit, pro jakou verzi článku stanovuje vydavatel jaká pravidla, kterou verzi umožňuje zpřístupnit – preprint nebo postprint (autorský nebo vydavatelský) – viz definice.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Pojmy, definice

Zaměstnanecké dílo

Pod pojmem zaměstnanecké dílo rozumíme dílo, které „autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli.“. Podle současného autorského zákona (§ 58b zákona č. 121/2000 Sb.) vykonává zaměstnavatel svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k zaměstnaneckému dílu, není-li sjednáno jinak. Autorovi náleží u zaměstnaneckého díla osobnostní autorská práva, ale pokud zaměstnavatel vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování, překladu, uvádění díla na veřejnost pod jménem zaměstnavatele, nebylo-li dohodnuto s autorem jinak.

Díla, která vznikla před 1. prosincem 2000

Předchozí autorský zákon, tj. zákon č. 35/1965 Sb., stanovil silnější pozici pro autora zaměstnaneckého díla, což znamená, že zaměstnavatel mohl s dílem nakládat (resp. veřejně užít dílo) pouze se souhlasem autora! Podobná úprava platí i pro zaměstnanecká díla vytvořená před rokem 1965. Tímto právním předpisem se řídí zaměstnanecká díla, která vznikla před 1. prosincem 2000, a pro nakládání s nimi je třeba získat souhlas přímo od autorů. Zaměstnavatel může s dílem nakládat pouze se souhlasem autora! Zde je třeba uzavřít s autorem (např. současným či bývalým zaměstnancem) licenční smlouvu.

Individuální dílo je autorské dílo, které není zaměstnaneckým dílem. Takové dílo může do repozitáře vložit autor.

Školní díla vytváří studenti v průběhu studia a jejich účelem je prokázat splnění studijních povinností nebo dosažení dostatečné úrovně odbornosti k udělení akademického titulu. Zde se jedná o nejrůznější formy průběžných studijních plnění, jako jsou např. seminární nebo semestrální práce, ale též vysokoškolské kvalifikační práce, na které se vztahuje současně autorský zákon a zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (o vysokých školách).

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, který prošel recenzním řízením, v podobě v jaké vyšel v časopise.

Veřejně přístupný – plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem – plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav – plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Nepřístupný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

 

A

Abstrakt, poster, prezentace
ZAŘAZENÍ ASEP

Patří sem abstrakt příspěvku (přednášky i posteru) z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy, zveřejněný v konferenčním sborníku.

Abstrakt je stručný výtah konferenčního příspěvku.

Poster je jedním z prostředků pro prezentaci na konferencích, jehož úkolem je přehledně shrnout celý vědcův záměr a jeho myšlenky srozumitelně reprodukovat.

Prezentace jsou přehledné podpůrné materiály pro příspěvek. Na jednotlivých snímcích mohou být texty, obrázky, tabulky, grafy, diagramy, atd.

Pozn. Použité obrázky, fotografie, grafy, tabulky aj. musí být řádně ocitovány (tj. musí být uveden zdroj). Pokud je autorem třetí osoba, je třeba jejího souhlasu.

Zpřístupnění

Váže-li se abstrakt, prezentace, či poster ke konferenčnímu příspěvku, jenž byl vytvořen v rámci plnění pracovního úkolu, pak jsou to zaměstnanecká díla, která mohou být vložena do repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

Jiná: Prezentace, tabulky, obrázky, videa…

NUŠL Zatím se nepředávají – řeší se.
 

B

Monografie, kniha (jako celek)
ZAŘAZENÍ ASEP Patří sem kniha, učebnice, skriptum, nekonferenční a neperiodický sborník, slovník, encyklopedie.
Zpřístupnění

Dílo může být vloženo do repozitáře, pokud to umožňuje smlouva s vydavatelem, nebo vydavatelem je ústav a jedná se o zaměstnanecké dílo.

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

C, K

Konferenční příspěvek
ZAŘAZENÍ ASEP Patří sem referát, přednáška na konferenci, workshopu, semináři, kongresu, kolokviu či letní škole.
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Pokud autor vytvořil příspěvek do sborníku jako zaměstnanecké dílo ústavu a ústav je vydavatelem sborníku, příspěvek může být vložen do repozitáře ASEP jako Veřejně přístupný.

Autor vytvořil příspěvek do sborníku jako zaměstnanecké dílo ústavu, sborník vydala jiná instituce, s níž autor neuzavřel žádnou licenční smlouvu, příspěvek může být vložen do repozitáře ASEP jako Veřejně přístupný. (Zde platí, že pokud nebyla licenční smlouva uzavřena písemně, byla uzavřena ústně a má povahu nevýhradní licence.)

Autor vytvořil příspěvek do sborníku jako zaměstnanecké dílo ústavu a sborník vydala jiná instituce, s níž autor uzavřel nevýhradní licenční smlouvu, příspěvek může být vložen do repozitáře ASEP jako Veřejně přístupný.

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Autor vytvořil příspěvek do sborníku jako zaměstnanecké dílo ústavu a sborník vydala jiná instituce, s níž autor uzavřel výhradní (exkluzivní) licenční smlouvu, příspěvek smí být vložen do repozitáře ASEP jako Přístupný pro ústav.

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnení vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

VERZE

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Předává se
 

D

Dizertace
Zařazení ASEP Patří sem práce vytvořená na pracovišti za účelem získání akademického titulu, vědecké nebo pedagogické hodnosti.
Zpřístupnění

Školní díla vytváří studenti v průběhu studia a jejich účelem je prokázat splnění studijních povinností nebo dosažení dostatečné úrovně odbornosti k udělení akademického titulu. Zde se jedná o nejrůznější formy průběžných studijních plnění, jako jsou např.seminární nebo semestrální práce, ale též vysokoškolské kvalifikační práce, na které se vztahuje současně autorský zákon a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (o vysokých školách).

Majetková práva autorská k vysokoškolským kvalifikačním pracím vykonává instituce, ta je může vložit do repozitáře.

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se – majetková práva autorská k vysokoškolským kvalifikačním pracím vykonává instituce (vysoká škola), která je také předává do NUŠL
 

E

Elektronický dokument, audiovizuální tvorba, webová prezentace
ZAŘAZENÍ ASEP

Patří sem databáze, textové a hypertextové dokumenty, audiovizuální tvorba, webové prezentace – pokud nepatří do některé z jiných kategorií a jsou dostupné pouze ve formě čitelné pomocí počítače (např. dokumenty vydané pouze na CD-ROM nebo dokumenty dostupné pouze na Internetu).

Prezentace je výstup před publikem, kdy řečník pro názornější předávání informací a zvýšení pozornosti posluchačů při své řeči ukazuje přehledné podpůrné materiály, které si předem připravil. Jednotlivým stránkám – listům těchto materiálů říkáme „snímky“ (slides), na nichž mohou být texty, obrázky, tabulky, grafy, diagramy, atd.

Webové prezentace

Databáze

Audiovizuální tvorba

Zaměstnanecké dílo: lze zpřístupnit doprovodné konferenční materiály z jakékoliv vlastní akce instituce.

POZOR: Obrázky, fotografie, grafy, tabulky aj. použité v prezentaci musí být řádně ocitovány (tj. musí být uveden zdroj). Pokud je autorem třetí osoba, je třeba jejího souhlasu.

 

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké byl zveřejněno.

Jiná: Prezentace, tabulky, obrázky, videa…

NUŠL Nepředává se
 

G, H

Konferenční sborník
ZAŘAZENÍ ASEP Patří sem sborník příspěvků nebo abstraktů z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy (jako celek).
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Pokud editor vytvořil sborník v rámci plnění svých pracovních úkolů, jde o dílo zaměstnanecké: Je-li vydavatelem sborníku ústav, uložení v repozitáři závisí na tom jaká licenční smlouva je uzavřena s autory příspěvků, kteří nejsou zaměstnanci ústavu. Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Je-li vydavatelem sborníku jiná instituce než ústav, lze sborník vložit do repozitáře ASEP jako Přístupný pro ústav.

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

I

Interní tisk
Zařazení ASEP Patří sem publikace dočasného nebo předběžného charakteru s omezenou distribucí.
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

J

Článek v odborném periodiku
Zařazení ASEP Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu věnovaného pouze konferenci, v tištěné nebo elektronické podobě.
Zpřístupnění

Postup při ukládání plného textu článku v periodiku

1. Smlouva s vydavatelem –základem pro archivaci dokumentu je smlouva mezi vydavatelem a ústavem (resp. autorem, pokud zaměstnavatel nevykonává autorova majetková práva k dílu), ve které by měla být informace o způsobu archivace dokumentu.

2. SHERPA/RoMEO– Pro zjištění standardních podmínek archivace pro jednotlivá periodika (resp. vydavatele) se využívá databáze SHERPA/RoMEO.Zjistěte, pod jako barvou je titul v databázi SHERPA/RoMEO uváděn a jaké podmínky uvádí pro zpřístupnění článků. Vždy si přečtěte podmínky ke konkrétnímu titulu.Uvádějte prosím vždy DOI, pokud je k dispozici a případně link k vydavateli do pole 856$u.

Jak se orientovat v záznamu periodika v SHERPA/RoMEO

3. Jak se orientovat v DOAJ

Porovnejte informace zjištěné ve smlouvě a v SHERPA/RoMEO. Pokud vydavatel vyžaduje zvláštní smlouvu mezi repozitářem a vydavatelem o uložení plného textu v repozitáři, ověřte, zda KNAV neuzavřela takovou smlouvu s vydavatelem konkrétního titulu týkající se archivace děl v institucionálním repozitáři AV ČR.

Nejčastější vydavatelé AV a jejich podmínky pro archivaci ACS Elsevier Springer WILEY

4. Vzorový formulář pro zjištění možnosti archivace díla: Pokud nejsou k dispozici informace o archivaci ani ve smlouvě, ani v SHERPA/RoMEO či DOAJ, je potřeba zjistit podmínky u vydavatele. Vyplňte vzorový formulář žádost o umožnění zpřístupnění díla veřejnosti prostřednictvím institucionálního repozitáře AV ČR a zašlete vydavateli. Je to vhodné zvlášť v případě, že vydavatelem je např. ústav AV, nebo v daném titulu vychází hodně publikací Vašeho ústavu. Jednotlivé články potom mohou být zpřístupňovány za podmínek stanovených vydavatelem v Souhlasu se zpřístupněním díla prostřednictvím institucionálního repozitáře AV ČR.

NÁVRH ŽÁDOSTI: ČESKY, ANGLICKY

Veřejně přístupné

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupné + embargo

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupné pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupné

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit. V případě, že je ve smlouvě výslovně uvedeno, že vydavatel neumožňuje žádný způsob zpřístupnění díla, je nutno tento požadavek dodržet a dílo nedávat ani do archívu!

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

NÁVOD NA VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO POSTPRINTU Požadavek na vytvoření autorského postprintu zde.

Vydavatelský postprint – podoba článku, který prošel recenzním řízením, v podobě v jaké vyšel v časopise.

NUŠL Nepředává se
 

L

Prototyp, funkční vzorek
ZAŘAZENÍ ASEP

Prototyp

Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem (kusová výroba) k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje, podporovaného podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Funkční vzorek

Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje nebo jiných aktivit aplikovaného výzkumu a vývoje, podporovaný podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu a vývoje a inovací.

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze Jiná
NUŠL Nepředává se
 

L1

Normy a směrnice, předpisy
ZAŘAZENÍ ASEP

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav) převzat do návrhu právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku).

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy

Jedná se o výsledek prokazatelně využitý např. při tvorbě specializovaných politik, koncipování dlouhodobých programů rozvoje, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní.

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

L2

Specializované mapy
ZAŘAZENÍ ASEP Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů, technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Tímto druhem výsledku nejsou různé klasické mapy kartografické, silniční, turistické, apod. U výsledku Specializované mapy s odborným obsahem budou do RIV povinně uváděny údaje o využití mapy na straně poskytovatele.
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Jiná

NUŠL Nepředává se
 

L3

Uplatněná certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup
ZAŘAZENÍ ASEP

Uplatněná certifikovaná metodika

Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě, že certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace udělena odborným útvarem (odborem) poskytovatele na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků.

Léčebný postup

Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicíně ověřený komplex činností zahrnující popis onemocnění, zjištění příčin vzniku onemocnění a na základě těchto poznatků je stanovena léčebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování. U výsledku léčebné postupy bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou.

Památkový postup

Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní a kulturní identity ověřený soubor činností a v některých případech i materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo zhodnocení objektu kulturního dědictví. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi.

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze Jiná
NUŠL Nepředává se
 

L4

Software
ZAŘAZENÍ ASEP Software
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

M

Část monografie, knihy (kapitola)
ZAŘAZENÍ ASEP Patří sem kapitola v knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v encyklopedii.
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

N

Článek v novinách
ZAŘAZENÍ ASEP Patří sem článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise.
Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

 

O

Ostatní dokumenty
ZAŘAZENÍ ASEP  
Zpřístupnění nelze specifikovat
Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

Jiná

 

P

Patentový dokument nebo výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů
ZAŘAZENÍ ASEP

Patent je ochranný dokument na vynález

– u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;

– u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;

– u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

 

Verze Jiná
NUŠL Nepředává se
 

P1

Užitný a průmyslový vzor
ZAŘAZENÍ ASEP

Užitný vzor

Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Verze Jiná
NUŠL Nepředává se
 

R

Recenze
ZAŘAZENÍ ASEP Recenze je článek vědecky analyzující původní literární dílo.
Zpřístupnění

Podle typu zdroje, ve kterém byla zveřejněna – v periodiku, ve sborníku

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

T

Překlad
ZAŘAZENÍ ASEP Článek spojený s analýzou a hodnocením textu. Překlad odborné knihy.
Zpřístupnění

Podle typu dokumentu, ve kterém byl zveřejněn, v periodiku, ve sborníku, v knize

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Nepředává se
 

U

Uspořádání konference, workshopu, výstavy
ZAŘAZENÍ ASEP Doprovodné konferenční materiály – program, pozvánka, atd.
Zpřístupnění

Zaměstnanecké dílo – lze zpřístupnit doprovodné konferenční materiály z jakékoliv vlastní akce instituce.

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze Jiná
NUŠL Nepředává se
 

V

Výzkumná zpráva
ZAŘAZENÍ ASEP Zpráva uvádějící údaje o řešení výzkumného úkolu, jeho postupu a dosažených výsledcích.
Zpřístupnění

Zaměstnanecké dílo – k výzkumné zprávě vytvořené jedním nebo více autory (zaměstnanci) v rámci pracovního úkolu vykonává majetková práva autorská zaměstnavatel, který má oprávnění k zařazení výzkumné zprávy do institucionálního repozitáře AV CR.

Například výroční zpráva výzkumného ústavu, jenž byla sepsána společně konkrétními vědeckými pracovníky, tak může být zveřejněna s autorskou doložkou označující za autora pouze výzkumný ústav.

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání. Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Autorský preprint – podoba díla před recenzním řízením.

Autorský postprint – podoba díla po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (konečného formátování pro tisk).

Vydavatelský postprint – podoba díla, které prošlo recenzním řízením, v podobě v jaké bylo zveřejněno.

NUŠL Předává se
 

Z

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
ZAŘAZENÍ ASEP

Poloprovoz

Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích.

Ověřená technologie

Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo spolupříjemcem) a uživatelem výsledku. Zahrnuje i lékařské postupy.

Odrůda a plemeno

Jedná se o výsledek, kdy vznikne nová rostlinná odrůda, která má udělenou ochranu práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám). Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.

V případě plemene je výsledkem nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Zpřístupnění

Veřejně přístupný

Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.

Veřejně přístupný s embargem

Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání.

Přístupný pro ústav

Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Nepřístupný

Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.

Pozn. Pokud si nejste jisti, jakou formu zpřístupnění vybrat, zvolte formu archivace – Nepřístupný, nastavení se dá případně změnit.

Verze

Jiná

NUŠL Nepředává se