Datový repozitář

Datový repozitář ASEP

Ukládání datasetů

Smlouvy a licence

Uložení dat

Velikost souboru, formáty

1. Datový repozitář ASEP

Datový repozitář ASEP je institucionální multidisciplinární on-line repozitář, ve kterém jsou uloženy bibliografické záznamy o výstupech, plné texty dokumentů a datové soubory opatřené metadaty (popisem) autorů ústavů AV ČR. Správu a služby týkající se repozitáře zajišťuje Knihovna AV ČR. Data uložená v databázi jsou zveřejněna v on-line katalogu, který je dostupný z: https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/

2. Ukládání datasetů

Do repozitáře ASEP mohou ukládat datové soubory opatřené metadaty všichni autoři, kteří působí na pracovištích AV ČR, případně další pověřené osobyzpracovatelé, individuální zpracovatelé. Vkladatel ukládá metadatové záznamy a datové soubory do repozitáře přes individuální účty.

 • Vkladatel se seznámí s licenčním ujednáním pro autory, pokud s ním souhlasí, požádá si o vytvoření individuálního uživatelského účtu myASEP.
 • Individuální účet se vytvoří  vyplněním jednoduché tabulky předregistrace na hlavní stránce on-line katalogu. Zpracovatel pracoviště (supevizor pracoviště) registraci zkontroluje a následně žadateli přijde E-mail o aktivaci individuálního účtu.
 • Vkladatel se přihlásí do uživatelského účtu myASEP, vytvoří datový záznam (metadata) + uloží dataset. U každého datasetu je uvedena licence, kterou musí uživatel při práci s daty dodržovat.
 • Pokud se vkladatel rozhodne data zveřejnit v on-line katalogu ASEP, předá data ke kontrole zpracovateli.
 • Po formální kontrole zpracovatelem je přidělen datovému záznamu identifikátor handle a dataset je zveřejněn v on-line katalogu.
 • Datové soubory jsou přístupné ihned, pokud je u nich nastaven otevřený přístup, nebo nejsou veřejně přístupné, pouze na vyžádání. Podporujeme také (dočasné) embargo na soubory s daty, což znamená, že je veřejně zpřístupňujeme až po určité době, kterou můžete při vkládání nastavit.

Postup při ukládání datových záznamů do ASEP

3. Smlouvy a licence

Do repozitáře ASEP mohou ukládat výzkumná data opatřená popisem (metadaty) pracovníci ústavů AV ČR, které mají podepsánu Rámcovou smlouvu o využívání repozitáře ASEP k ukládání datových souborů. Seznam pracovišť, jejichž pracovníci mohou využívat repozitář k ukládání datesetů.

Dohoda o uložení datasetů do datového repozitáře ASEP zde.

Co musí vkladatel zkontrolovat před uložením dat:

 • Máte všechna potřebná práva pro zpřístupnění dat?
 • Máte souhlas spoluautorů a ostatních držitelů práv k datům?
 • Máte uvedeny všechny nezbytné informace v metadatech tak, aby citace, která bude u dat k dispozici byla správná a úplná?
 • Máte dostatečně anonymizována svá data, nebo výslovný souhlas od všech subjektů, jejichž totožnost by mohla být odhalena z dat?
 • Znáte svá práva a povinnosti při ukládání dat do repozitáře a jste s nimi srozuměni?
 • Můžete dokázat, že máte všechna práva k uložení dat v datovém repozitáři? V případě, že KNAV obdrží důkaz o porušení autorských práv, příslušná položka(y) budou ihned odstraněny.
 • Jste si vědomi, co vyplývá ze smlouvy Využívání repozitáře ASEP k ukládání datových souborů, pokud jde o uchovávání, migrace souborů a odebrání položek?

Vkladatel určí a následně nastaví pro vkládanou položku licenci Creative Commons, případně vlastní licenci, která bude po schválení administrátorem přidána do seznamu použitých licencí. Další informace o licencích zde. Pokud vkladatel potřebuje jinou licenci, která není v současné době k dispozici a pokud bude chtít nějakou speciální licenci přidat, obraťte se na nás: arl@knav.cz

Pravidla pro uživatele datového repozitáře:

Data v repozitáři jsou k dispozici na základě licence uvedené u jednotlivých zdrojů (položek). Pokud zde licence uvedena není, data jsou volně k dispozici, a to jak pro přístup a tisk, tak také ke stažení pro účely nekomerčního výzkumu nebo pro soukromé studium.

4. Uložení dat

V repozitáři ASEP může být uložen datový záznam a dataset. Je možné uložit datový záznam a odkaz na datasety v jiném repozitáři.

V datových záznamech lze uvést  odkazy na bibliografické záznamy uložené v ASEP i na datasety v jiných úložištích.

V bibliografických záznamech lze uvést odkazy na datasety uložené v repozitáři ASEP, ale i na datasety, které jsou uloženy na jiných úložištích.

 5.Velikost, formáty, přístup k souborům

Maximální velikost jednoho ukládaného souboru jsou 2GB, celková maximální velikost uložených souborů u jednoho datasetu je 20GB. Po domluvě se správcem repozitáře lze uložit i soubory větší velikosti – kontakt arl@lib.cas.cz

Aby byl zajištěn dlouhodobý přístup  a využitelnost dat v repozitáři, je vhodné používat standardní  formáty, které zaručují dlouhodobou ochranu. Formáty vhodné pro dlouhodobou ochranu jsou především ty, které jsou otevřené, dobře zmapované a mají širokou podporu ze strany výrobců softwaru. Při výběru vhodných formátů je nejvhodnější držet se doporučení komunity s ohledem na dobrou praxi a obecně přijímané standardy. ZDE je přehled doporučených formátů, vkladatel může použít i jiné formáty, kde ovšem nejsme schopni ručit za přístup k datům v delším časovém horizontu.