Typy dokumentů – definice

Dokumenty v ASEP lze zařadit do těchto druhů

Abstrakt
Jedná se o abstrakt příspěvku (přednášky i posteru) z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy, zveřejněný v konferenčním sborníku, případně přednášku bez příspěvku ve sborníku.

Článek v odborném periodiku
Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu.

Dizertace
Patří sem práce vytvořená na pracovišti za účelem získání akademického titulu, vědecké nebo pedagogické hodnosti.

Elektronický dokument, audiovizuální tvorba
Patří sem databáze, textové a hypertextové dokumenty, audiovizuální tvorba, webové prezentace – pokud nepatří do některé z jiných kategorií a jsou dostupné pouze ve formě čitelné pomocí počítače (např. dokumenty vydané pouze na CD).

Funkční vzorek
Jedná se o obdobu prototypu (složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem), pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení.

Interní tisk
Dokument, který vzniká v procesu činnosti určité organizace a slouží pouze pro její vnitřní potřebu (např. usnesení, příkazy, výzkumné deníky, zápisy z porad). Publikace dočasného nebo předběžného charakteru s omezenou distribucí.

Konferenční příspěvek
Patří sem referát, přednáška na konferenci, workshopu, semináři, kongresu, kolokviu či letní škole. Článek ve sborníku má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.

Léčebný postup
Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicíně ověřený komplex činností zahrnující popis onemocnění, zjištění příčin vzniku onemocnění a na základě těchto poznatků je stanovena léčebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.

Monografie
Publikace vydaná jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více fyzických částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen (např. postupně vydávaná encyklopedie). Patří sem kniha, učebnice, skriptum, nekonferenční a neperiodický sborník, slovník, encyklopedie.

Ověřená technologie
Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo spolupříjemcem) a uživatelem výsledku. Zahrnuje i lékařské postupy.

Odrůda a plemeno
Jedná se o výsledek, kdy vznikne nová rostlinná odrůda která má udělenou ochranu práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů. Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek Z-odrůda.
V případě plemene je výsledkem nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářského zákona.

Patentový dokument
Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek.

Poloprovoz
Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích.

Prototyp
Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem (kusová výroba) k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby.

Průmyslový vzor
Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Překlad
Patří sem překlad spojený s analýzou a hodnocením textu.

Recenze
Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.

Sborník
Patří sem sborník příspěvků nebo abstraktů z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy (jako celek).

Specializovaná veřejná databáze
Do této kategorie lze zařadit databázi, která obsahuje strukturované a veřejně přístupné údaje, členěné na základě realizovaného výzkumu a vývoje. Musí splňovat podmínku veřejné dostupnosti (bez poplatků) a novosti údajů a může být průběžně doplňována. Tento výsledek schvaluje kompetenčně příslušný orgán (např. příslušný odborný odbor ministerstva).

Specializované mapy s odborným obsahem
Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů, technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod.

Uplatněná certifikovaná metodika
Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi.

Software
Software, který vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce) na řešení výzkumné aktivity, a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy).

Uspořádání konference, workshopu, výstavy
Patří sem vědeckotechnické akce, které uspořádalo pracoviště AV ČR v rámci své působnosti, nebo na jejíž organizaci a/nebo řízení se podíleli zaměstnanci ústavu v rámci pracovního poměru v tomto ústavu.

Užitný vzor
Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav) převzat do návrhu právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav) do konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku).

Výzkumná zpráva
Dokument, který popisuje řešení výzkumného úkolu, jeho postup a dosažené výsledky. Publikace konečného charakteru s omezenou distribucí.

Podrobnější informace najdete zde