Druhy dokumentů

 

DEFINICE PRO ROK 2021
ASEP RIV 2021
A Abstrakt O*
B Monografie, kniha (jako celek) B
C Konferenční příspěvek (zahraniční konference), stať ve sborníku D
D Dizertace
Elektronický dokument, audiovizuální tvorba, webová prezentace A
G Konferenční sborník (zahraniční konference) O, B**
H Konferenční sborník (tuzemská konference) O, B**
Interní tisk
IN Inovace I
Článek v odborném periodiku J
K Konferenční příspěvek (tuzemská konference), stať ve sborníku D
Prototyp,  funkční vzorek G
L1 Normy a směrnice, předpisy H
L2 Specializovaná mapa s odborným obsahem N
L3 Metodika, léčebný postup,  památkový postup N
L4 Software R
L5 Specializovaná veřejná databáze S
Část monografie, knihy (kapitola) C
Článek v novinách O
Ostatní dokumenty O
Patentový dokument nebo výsledek chráněný podle zvláštních práv. předpisů P
P1 Užitný a průmyslový vzor F
Recenze O, J, C**
T Překlad O, J, C, B**
Uspořádání konference, workshopu, výstavy, výstavy s kritickým katalogem M, W, E
V Výzkumná zpráva, Souhrnná výzkumná zpráva O, V*,Vsouhrn
Z Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno
Z

Zařazení do RIV:
* Pokud je žádáno zařadit do RIV, bude v RIV jako druh O-ostatní.
** Výsledek bude zařazen do RIV dle vybraného druhu (dle definice).

Definice druhů výsledků – samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací platná od 1. 1. 2018.

Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021

Začlenění dokumentu do typu publikace do ASEP resp.  RIV

 

A – Abstrakt

* Patří sem abstrakt příspěvku (přednášky i posteru) z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy, zveřejněný v konferenčním sborníku.
* Nepatří sem plný text příspěvku zveřejněného ve sborníku z konference (viz C/K) nebo v odborném periodiku (viz J).

Zařazení do RIV – (kód O):
Pokud je nutné zařadit do RIV, bude v RIV evidováno jako O-ostatní.

B – Monografie, kniha jako celek

* Patří sem kniha, učebnice, skriptum, nekonferenční a neperiodický sborník, slovník, encyklopedie.
* Nepatří sem překlad (viz T), konferenční sborník (viz H/G), část monografie – článek, kapitola (viz M), interní tisk (viz I), disertace (viz D), výzkumná zpráva (viz V).

Zařazení do RIV (kód B)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury (eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů) a souhrn alespoň v jednom světovém jazyce.
Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství.
Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických a obdobných textů, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.
U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

Výsledek druhu B nebo C lze předat, pokud se jedná o 1. vydání knihy. Druhé a další vydání se již nepředává, jednalo by se o duplicitní výsledek. V případě, že do některého vydání byla zařazena nová kapitola splňující definici výsledku druhu C, je možno ji takto uplatnit. Druhé a další vydní knihy lze předat pouze v případě, že se bude jednat o výrazné přepracování celého původního vydání odborné knihy.

Zařazení českých knih v Národní knihovně pro účely hodnocení
Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.
Pro zahraniční knihy to již neplatí!
Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikovaná v zahraničí představuje verifikaci:
odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. ověření vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené poskytovatelem.

Odbornou knihou nejsou:
– knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN;
– učební texty (tj. učebnice, skripta), pokud nejsou výsledkem původního pedagogického výzkumu;
– odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy;
– publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost, opatřené komentářem a kódem ISBN;
běžné jazykové slovníky;
– účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště);
– tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, či ústních sdělení z konferencí;
– metodické příručky, katalogy a normy;
– sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D);
– beletrie, populárně naučná literatura, např. cestopisy, texty divadelních her;
– výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce;
– komerční překlady z cizích jazyků;
– memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z projektů.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 19.

C/K – Konferenční příspěvek, stať ve sborníku

*  Patří sem referát, přednáška na konferenci, workshopu, semináři, kongresu, kolokviu či letní škole.
*  Nepatří sem abstrakt příspěvku (viz A), či poster (nehlásí se), článek v nekonferenčním sborníku (viz M) a příspěvek z konference publikovaný v časopise nebo jeho zvláštní konferenční příloze či konferenčním čísle (viz J).

V Asep rozlišujeme:
C – příspěvek na konferenci konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí.
K – příspěvek na konferenci tuzemské bez mezinárodní účasti.

Zařazení do RIV (kód D)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Stať ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku.
Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
Druhem výsledku „stať ve sborníku“ je stať, která má celkový rozsah minimálně 2 strany, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy;
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy;
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

Statěmi ve sborníku nejsou:
– příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí);
– sebraná a vydaná abstrakta;
seřazené a jinde již publikované články a stati apod.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 19-20.

D – Dizertace

* Patří sem práce vytvořená na pracovišti za účelem získání akademického titulu, vědecké nebo pedagogické hodnosti.
* Nepatří sem práce, která není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

Zařazení do RIV  – do RIV lze zařadit jako odborná kniha –  publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, Jost viz Odborná kniha.

E – Elektronický dokument, audiovizuální tvorba

* Patří sem  databáze, textové a hypertextové dokumenty, audiovizuální tvorba, webové prezentace  – pokud nepatří do některé z jiných kategorií a jsou dostupné pouze ve formě čitelné pomocí počítače (např. dokumenty vydané pouze na CD-ROM nebo dokumenty dostupné pouze na  Internetu).
* Nepatří sem dokumenty J, M, C/K distribuované na elektronickém nosiči (např. sborník s konference vydaný na CD-ROM, viz C/K).

Zařazení do RIV (kód A)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky uvedené Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Výsledek „audiovizuální tvorba“, realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD/DVD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.

Audiovizuální tvorbou nejsou:
– výzkumné zprávy vydané v elektronické formě;
– výroční, periodická nebo závěrečná (event. jinak pojmenovaná) zpráva o řešení projektu (včetně grantového projektu) nebo jiné výzkumné aktivity, která je předkládána poskytovateli, a která je vydaná v elektronické formě.

G/H – Konferenční sborník

* Patří sem sborník příspěvků nebo abstraktů z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy (jako celek).
* Nepatří sem příspěvek (viz C/K) a abstrakt příspěvku (viz A).

V Asep rozlišujeme:
G – Sborník z konference konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí,
H – Sborník z konference tuzemské bez mezinárodní účasti.

Zařazení do RIV (dle výběru O nebo B):
RIV neeviduje samostatně tento druh výsledku. Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat druh dokumentu buď  O-ostatní, nebo B-kniha (pokud splňuje podmínky v definované v Metodice RIV pro druh B (Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021. V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (G, H).

I – Interní tisk

*  Patří sem publikace dočasného nebo předběžného charakteru s omezenou distribucí.
*  Nepatří sem výzkumná zpráva (viz V) a sborník z konference vydaný nákladem ústavu (viz G/H).

 Zařazení do RIV – nelze zařadit.

 

IN – Inovace (nově od sběru 2021)

Zařazení do RIV (kód I)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021 (s. 47).

Definice RIV 2021
Výsledek „Inovace“ realizoval původní výsledky výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Tento druh výsledku zahrnuje:

a) Iv – nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, zavedený na trh;
b) Is – nová nebo podstatně zdokonalená služba, zavedená na trh;
c) Ip – nový nebo podstatně zdokonalený vnitřní proces/postup v podniku, zavedený do praxe;
d) Is – zavedení nového nebo významně změněného způsobu obchodování s výrobky/službami v podniku (nerelevantní pro program FX);
e) Io – zavedení nového způsobu organizace činností v podniku.

Upozornění: Uvedený druh výsledku je relevantní pouze pro program FX -The Country for the Future (MPO, 2020-2027).

 

Inovace výrobku(Iv) představuje výrobek, který se od dřívějších výrobků stejného producenta liší svými charakteristikami nebo užitnými vlastnostmi. Jde o významná zlepšení stávajících výrobků, jež se mohou projevit změnami složení či materiálovými změnami, řešeními komponent či jinými charakteristikami zlepšujícími jejich užitné vlastnosti nebo výkon.

Inovace služby (Is) představuje službu, která se od dřívějších služeb stejného producenta liší svými charakteristikami nebo užitnými vlastnostmi. Jde o inovace produktů ve službách, jež mohou zahrnovat významná zlepšení ve způsobech, jimiž jsou poskytovány, ať už jde o jejich rychlost či účinnost nebo rozsah. Inovace služeb znamená rozšiřování stávající nabídky o nové funkce či charakteristiky nebo vytváření zcela nové nabídky.

Inovace vnitřních procesů (postupů) (Ip) v podniku představuje zavedení nového nebo podstatně zlepšeného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně jejich distribuce, skladování, zpracování podnikových informací či komunikace uvnitř podniku, zavedení nových IT systémů a dále pak poskytování podpůrných podnikových činností jako je např. údržba, nákup, účetnictví nebo používaných informačních systémů. Zahrnuje významnou změnu používaných technologií, zařízení nebo softwaru.

Marketingová inovace (Im) představuje zavedení nové, v rámci podniku dříve nevyužívané marketingové metody nebo významnou změnu způsobu obchodování s výrobky/službami, včetně změn designu a obalů, propagace, cenové strategie nebo využití nových způsobů prodeje.

Organizační inovace (Io) představuje zavedení nového způsobu organizace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, lidských zdrojů nebo vnějších vztahů. Jedná se o zásadní změnu organizační struktury nebo manažerských metod v rámci podniku, které nebyly dříve používané, za účelem zlepšení využívání znalostí, kvality nebo zefektivnění průběhu prací.

Inovací výrobku/služby není:
– malé nebo nepatrné zlepšení, rutinní modernizace, sezónní změny (např. oděvů), změny designu, které nemění funkční nebo technické charakteristiky výrobku/služby.

Inovací vnitřních procesů v podniku není:
malé nebo nepatrné zlepšení, zvýšení schopnosti výroby nebo poskytování služeb přidáním výrobních nebo logistických systémů, které jsou velmi podobné doposud používaným.

Marketingovou inovací není:
sezónní, pravidelné nebo jiné rutinní změny v marketingových metodách.

Organizační inovací není:
slučování nebo akvizice, i když k nim došlo poprvé, změny v manažerské strategii, pokud nejsou spojeny s významnými organizačními změnami.

 

J – Článek v odborném periodiku

* Patří sem článek ve vědeckém recenzovaném časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of…, Advances in…), vydaný v tištěné nebo elektronické podobě.
* Nepatří sem článek v konferenčním sborníku (viz C/K), v mimořádných periodikách, vydáváných s ISSN a souběžně s ISBN (viz C/K), abstrakt příspěvku (viz A), článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise (viz N).

Zařazení do RIV (kód J)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledkůPopis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím uváděná afiliace se vztahuje k české výzkumné organizaci. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.
Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě, včetně zveřejnění on-line.

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:

  • Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (WoS) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  • Jsc – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  • Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

(V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ nezáleží na tom, jaký poddruh biblio článku předkladatel vybere (Jimp či Jsc), zásadní je vyplnit oba identifikátory označující přítomnost v příslušných databázích (WoS ID, EID Scopus), pokud existují. Pokud je článek obsažen v obou databázích, objeví se v obou bibliometrických zprávách za WoS i Scopus).

Odborným periodikem (časopisem) nejsou:
– periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN;
– periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní podobě, (tyto případy se často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v databázích WoS a SCOPUS. Výsledky publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků druhu D);
– periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzního řízení příspěvků;
– periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně – odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské noviny apod.);
– populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávaná komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi;
– popularizující odborná periodika, určená pro širší odbornou veřejnost, např. vydávaná odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy;
– periodika odborů, politických stran, spolků apod.;
– podniková a pojišťovací periodika;
– tiskopisy a zpravodaje;
– zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.

Recenzovaným odborným článkem nejsou:
– preprinty, abstrakta apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu;
– ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny;
– článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením;
– pro Jost články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 18-19.

 

L – Prototyp, funkční vzorek

Zařazení do RIV (kód G)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Prototyp (Gprot)
Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o funkční průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce výrobku nebo jeho části v praxi nebo na zkušebně před zavedením nulté či sériové nebo hromadné výroby. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu prototypu, která je doložitelná technickou dokumentací výsledku.

Funkční vzorek (Gfunk)
Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje nultá série či sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu jednoho unikátního přístroje nebo zařízení nebo vytvoření vzorku biologického charakteru, nesoucího prokazatelně novou unikátní a zároveň hospodářsky významnou vlastnost. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou nebo obdobnou dokumentací výsledku.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 21-22.

 L1 – Normy a směrnice, předpisy

Zařazení do RIV (kód H)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg)
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, jehož obsah bude (bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. legislativně-technické úpravy) převzat do připomínkového řízení či schvalovacího procesu právního předpisu (nebo jeho části) nebo normy a vyvinuto veškeré úsilí k naplnění definice za současné existence výsledku promítnutého do právního předpisu nebo normy. V případě aplikace výsledku do právních předpisů se musí jednat o český právní předpis nebo mezinárodní právní předpis. V případě aplikace výsledku do normy je podmínkou, aby vydavatelem normy byl autorizovaný normalizační institut oprávněný vydávat normy (závazné či doporučující). Nerozlišuje se, zda se jedná o normu národní (českou nebo jiného státu s národní působností) nebo nadnárodní (evropskou).

Výsledkem promítnutým do právních předpisů a norem nejsou:
– překlady ani redigované překlady norem.

Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg)
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, který je použit (převzat bez úprav podstaty návrhu, které nezahrnují např. technické úpravy) do návrhu konečného znění směrnice či předpisu nelegislativní povahy a vyvinuto veškeré úsilí k naplnění definice za současné existence výsledku promítnutelného do dané směrnice nebo předpisu, který může příslušný poskytovatel nebo jiný kompetenčně příslušný orgán v rámci své kompetence vyhlásit za obecně závazný (nejedná se o metodiku) a je zveřejněn ve Věstníku příslušného ministerstva, resp. v publikační sbírce předpisů a metodických pokynů vydávané příslušným ústředním správním úřadem, včetně elektronické formy.

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy (Hkonc)
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy realizovaly původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek prokazatelně využitý při tvorbě specializovaných politik a koncepcí, včetně politik výzkumu, vývoje a inovací a programů výzkumu, vývoje a inovací, přičemž se nerozlišuje, zda jde o úroveň národní, regionální či nadnárodní.

Upozornění k výsledkům druhu Hkonc:
Dle § 2. odst. g) a k) zákona jsou v aplikovaném výzkumu považovány za výsledky výzkumu, vývoje a inovací nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky.

Upozornění k výsledkům druhu H:
Povinně se do RIV uvádějí údaje o čísle, plném názvu právního předpisu, normy, směrnice či předpisu nelegislativní povahy (případně čísla usnesení vlády).

 

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 22.

L2 – Specializovaná mapa s odborným obsahem

Zařazení do RIV (kód Nmap – poddruh D)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území nebo trojrozměrného objektu. Jedná se o analytickou nebo syntetickou mapu s odborným obsahem, jenž je výsledkem analýzy nebo syntézy prostorových dat kartograficky vizualizovaných. Mapa může být výsledkem pokročilého zpracování datových vrstev prostředí geografických informačních systémů, musí však vytvářet nová data s novými poznatky.
Specializovanou mapou s odborným obsahem je např. mapa klimatických oblastí, mapa intenzity dopravy, mapa intenzity výskytu škodlivých organismů, mapa geologických poměrů, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod.
Do této kategorie spadají také specializované 3D prostorové statické a 4D dynamické modely s odborným obsahem, které zobecňují kategorii o případný třetí rozměr zobrazovaných dat (např. 3D model geologické stavby území a 4D model geologického vývoje v prostoru a čase). 3D a 4D modely jsou výsledkem pokročilého zpracování datových vrstev v prostředí specializovaného 3D a 4D modelovacího software.
V případě souborného vydání jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem v jednom uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou mapu jako samostatný výsledek.
Podmínkou uznání specializované mapy s odborným obsahem je její schválení poskytovatelem.

Specializovanou mapou nejsou:
– státní mapová díla;
– konvenční mapa topografická, katastrální a obecně geografická;
– tematické mapy pro veřejnost a školy (např. automapy, turistické, rybářských revírů apod.)

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 23.

L3 – Metodika – léčebný postup – památkový postup

Zařazení do RIV (kód N)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Metodika – NmetS, NmetC, NmetA
Výsledek „Metodika“ je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Tento druh výsledku zahrnuje:

  • a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
  • b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;
  • c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem.

Metodikou není:
Metodika, která vznikla na základě podpory poskytnuté jiným než kompetenčně příslušným orgánem oprávněným ke schválení, certifikaci nebo akreditaci podle obecně závazných právních předpisů, pokud kompetenčně příslušný orgán nebo autorizovaný certifikační (akreditační) subjekt provádějící certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů před poskytnutím podpory písemně nevyjádřil závazek výslednou metodiku posoudit.

Upozornění k výsledku „metodika“:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy schvaluje, resp. certifikaci (akreditaci) uděluje věcně příslušný orgán veřejné správy, tj. i poskytovatel, musí být takové schválení/certifikace/akreditace uděleno na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Schvalovací/certifikační/akreditační postup může být upraven samostatným předpisem příslušného schvalujícího, resp. certifikačního (akreditačního) orgánu.

Léčebný postup – Nlec
Výsledek „Léčebný postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kterým je v humánní nebo veterinární medicíně ověřený komplex činností zahrnující popis onemocnění, zjištění příčin vzniku onemocnění a na základě těchto poznatků je stanovena léčebná metoda, která vede k obnovení fyziologické rovnováhy organismu. Podmínkou u léčebného postupu je ověření pomocí klinického testování.

Upozornění k výsledku Léčebný postup:
U výsledku Léčebný postup bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou např. Státní veterinární správou (v případě veterinárních léčebných postupů).

Památkový postup – Npam
Výsledek „Památkový postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Památkový postup je ověřený soubor činností nebo materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo zhodnocení objektu kulturního dědictví.
Památkový postup zahrnuje popis problému, ujištění příčin zhoršování stavu nebo ohrožení existence objektu kulturního dědictví a na základě těchto poznatků stanovení sanační metody. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi, doporučení pro využití Národním památkovým ústavem na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků a schválení Ministerstvem kultury.
V případě, že je původcem památkového postupu Národní památkový ústav, je podmínkou prokázané ověření v praxi a schválení Ministerstvem kultury.

Upozornění k výsledku Památkový postup:
U výsledku Památkový postup je rozhodující, zda postup byl prokazatelně doporučen pro využití Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků s výjimkou případů, že je původcem památkového postupu Národní památkový ústav.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 23.

L4 – Software

Zařazení do RIV (kód R)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Software“ je program či soubor strojových instrukcí sloužící k zajištění chodu počítače nebo jiného hardwaru vč. strojů a zařízení a jejich interakci s okolím.
Výsledek „software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Podmínkou je novost a unikátnost návrhu softwaru, která je doložitelná technickou dokumentací výsledku. Software musí přinášet takový prvek novosti a pokroku do oblasti počítačových programů, které znamenají zvýšení objemu znalostí. Využití software pro novou aplikaci nebo k novému účelu však nemůže samo o sobě představovat takový pokrok.

Softwarem může být např.:
vývoj nových operačních systémů a jazyků;
návrh a realizace vyhledávačů založených na původních technologiích;
snaha o řešení konfliktů v rámci hardware nebo software založená na procesu transformace systému nebo sítě;
vytváření nových nebo účinnějších algoritmů založených na nových technikách;
vytváření nových a originálních systémů kódování nebo bezpečnostních technik.

Softwarem není:
vývoj software obchodních aplikací a informačních systémů za použití známých metod a stávajících softwarových nástrojů;
přidání uživatelských funkcí do stávajících aplikačních programů (včetně funkčnosti základních vstupních dat);
tvorba webových stránek či software s využitím stávajících nástrojů;
použití standardních metod kódování, ověřování zabezpečení a testování integrity dat;
přizpůsobení výrobku pro konkrétní použití, nejsou-li v průběhu tohoto procesu přidány poznatky, které výrazně vylepšují základní program;
rutinní ladění stávajících systémů a programů, pokud se tak neděje před koncem procesu experimentálního vývoje.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 23.

L5 – Specializovaná veřejná databáze

Zařazení do RIV (kód S)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2020
Výsledek „Specializovaná veřejná databáze“ zahrnuje strukturované a veřejně přístupné údaje o původních výsledcích výzkumu a vývoje, členěné na základě realizovaného výzkumu a vývoje, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Umožnuje zpřístupňovat strukturované informace o jevu jako zdroji pro další výzkum či konečnému uživateli.

Specializovanou veřejnou databází není:
– výsledek, který nesplňuje podmínku veřejné dostupnosti (interní evidence a databáze, které slouží výlučně vlastníkovi výsledku);
– databáze obsahující známé nebo již veřejně přístupné údaje.

Do roku 2014 jako: prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor (Sa).

 Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 15 a 23.

M – Část monografie, knihy – kapitola v odborné knize

* Patří sem kapitola v knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v encyklopedii.

Zařazení do RIV (kód C)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.
Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

Výsledek druhu B nebo C lze předat, pokud se jedná o 1. vydání knihy. Druhé a další vydání se již nepředává, jednalo by se o duplicitní výsledek. V případě, že do některého vydání byla zařazena nová kapitola splňující definici výsledku druhu C, je možno ji takto uplatnit. Druhé a další vydní knihy lze předat pouze v případě, že se bude jednat o výrazné přepracování celého původního vydání odborné knihy.

N – Článek v novinách

* Patří sem článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise.
* Nepatří sem článek v odborném periodiku (viz J).

Zařazení do RIV – (kód O):
Pokud je nutné zařadit do RIV, bude v RIV evidováno jako O-ostatní.

 O – Ostatní výsledky

* Patří sem výsledky, které nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií.

RIV(kód O)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků – viz Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro ostatní, přesně definované druhy výsledků. Výsledek realizoval původní výsledky, které vznikly činnostmi splňujícími požadavky manuálu Frascati na činnosti ve VaVaI a které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.
Jako „ostatní“ výsledky lze vykazovat také takové výsledky výzkumu a vývoje, které byly formálně (parametricky) vymezeny poskytovatelem podpory pro příslušnou výzkumnou aktivitu. Např. výsledky „Výstup uměleckého výzkumu“.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 25.

P – Patent

* Patří sem patent.
* Nepatří sem práce vytvořená v souvislosti s přihlašováním průmyslového vzoru, zlepšovacího návrhu a ochranné známky, patentová přihláška.

Zařazení do RIV (kód P)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Chyby při zápisu patentů Bez názvu

Definice RIV 2021
„Patentem“ je vynález, pro který bylo uděleno výhradní právo jeho užití:
– u českého patentu Úřadem průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
– u evropského patentu Evropským patentovým úřadem (EPO) za podmínek stanovených Úmluvou o udělování evropských patentů;
– u ostatních patentů příslušným patentovým úřadem za podmínek stanovených příslušným právním řádem.

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku zveřejnění oznámení o udělení patentu v příslušném patentovém rejstříku, eventuálně nabytím právní moci listiny osvědčující udělení patentu.

Patentem nejsou:
– patentové přihlášky (kód dokumentu A) a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;
dílčí validace evropského patentu;
– příslušným národním patentovým úřadem vydaná ochrana pro netechnické řešení, zejm. rostlinnou odrůdu, design nebo software.

Upozornění k výsledku druhu P:
Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Tyto údaje se uvádí do anotace vždy na konec textu (datová pole R42 * Popis výsledku v původním jazyce výsledku a R46 * Popis výsledku v anglickém jazyce) – přesná forma není předepsána, za pravdivost tvrzení odpovídá poskytovatel (tj. ten, který vznik patentu financoval). Povinnost uvádět tuto informaci se vztahuje pouze na nově uplatňované výsledky (předané ve struktuře RIV18), pokud by předkladatel chtěl tento typ informace doplnit i do záznamů starších prostřednictvím změnové dávky, je to možné, není to však povinnost. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude – li předkladatelem doloženo jinak.

Kritéria vyřazení z hodnocení:
– uvedeno číslo patentové přihlášky nikoliv  číslo dokumentu
– číslo patentu nebo vzoru u daného patentového úřadu neexistuje nebo není dohledatelné
– uvedené číslo neodpovídá číslu dokumentu, ale jinému údaji u patentového úřadu vedeného (např. číslo přihlášky, číslo zveřejněné přihlášky)
– číslo dokumentu není číslem patentu nebo průmyslového nebo užitného vzoru
Datum udělení patentu nebo zápisu vzoru
– údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu
– kategorie podle území ochrany (vydavatel)
– údaje nesouhlasí s údaji příslušného patentového úřadu

Upřesnění předávání dat některých druhů výsledků:
Smlouva o patentové spolupráci PCT, umožňuje podat přihlášku na ochranu vynálezu u Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (WIPO) a slouží pro jednotný průzkum pro všechny země, pro které je určená ochrana. V každé zemí musí patentový zástupce požádat o ochranu a patentu je přiděleno číslo patentové ochrany příslušné země  (národní patent).
EPO – evropský patent je udělen evropským patentovým úřadem a musí proběhnout jeho validace – překlad do jazyka země, ve které je evropský patent chráněn. Číslo evropského patentu zůstává v každé zemí stejné.
Vydaná patentová listina obsahuje kód příslušné země, kód „EP“ a číslo, pod kterým byl EP udělen. V zemi se už patentu nepřiděluje zvláštní číslo. V případě, že vydavatelem patentu je EPO nebo jiný regionální patentový úřad (ARIPO), nepředávají se již informace o validaci patentu pod stejným číslem národními patentovými úřady. Číslo platného dokumentu – uděleného patentu (patentového spisu) je doplněno o kód druhu dokumentu. Dle normy WIPO ST 16, viz http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-16-01.pdf je patentovému spisu udělen ve většině zemí kód B nebo C.
Výsledky s kódy dokumentu A – patentová přihláška nebo T – překlad patentu do národního prostředí se do RIV nepředávají.
Patenty jsou platné, jen pokud je uhrazen udržovací poplatek. V případě jeho neuhrazení pozbývá ochrana platnosti (zaniklý dokument, lapsed).

Př. vyplnění  – čísla patentů: Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021 s. 46.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 20.

P1 – Užitný a průmyslový vzor

Zařazení do RIV (kód F)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Užitný vzor  (Fuzit)
Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Užitným vzorem je technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.
Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda užitný vzor byl z hlediska novosti unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilá k ochraně je podmínkou, aby užitný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb.).

Průmyslový vzor (Fprum)
Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny původcem nebo týmem, jehož byl původce členem. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejm. ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o designérská řešení, tj. o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět, tj. průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k jeho sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak. Jedná se o výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Průmyslovým vzorem nejsou:
– počítačové programy
– samotné grafické návrhy bez spojení s konkrétním výrobkem.
– výsledky nesplňující dodatečná kritéria dle manuálu Frascati, část 2.

Upozornění k výsledků druhu F:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).

 Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 21.

R – Recenze (R1 – recenze v periodiku, R2 – ve sborníku)

* Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.
* Nepatří sem recenze, která pouze upozorňuje na vydanou publikaci a má charakter informační.

Zařazení do RIV (O, C, J – dle výběru):
RIV – neeviduje samostatně tento druh výsledku. Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat typ dokumentu buď  O-ostatní, nebo M-kapitola v knize nebo J-článek v periodiku (pokud splňuje podmínky definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021. V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (R-recenze).

 

T – Překlad (T1 – překlad v periodiku, T2 – překlad kapitoly, T3 – překlad knihy)

* Patří sem překlad spojený s analýzou a hodnocením textu.
* Nepatří sem překlad, který není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

Zařazení do RIV (O, C, B – dle výběru):
RIV neeviduje samostatně tento druh výsledku. Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno vybrat typ dokumentu buď O-ostatní, nebo M-kapitola v knize, nebo B-kniha (pokud splňuje podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021. V databázi ASEP zůstane typ dokumentu zachován (T-překlad).

U – Uspořádání konference, workshopu, výstavy, výstavy s kritickým katalogem

* Patří sem vědeckotechnické akce, které uspořádalo pracoviště AV ČR v rámci své působnosti, nebo na jejíž organizaci a/nebo řízení se podíleli zaměstnanci ústavu v rámci pracovního poměru v tomto ústavu.
* Nepatří sem vědeckotechnické akce, které se účastnili zaměstnanci ústavu nebo ústav, nepodíleli se však na její organizaci a/nebo řízení.

RIV (kód M, W, Enekrit, Ekrit)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2020
Uspořádání konference M, Uspořádání workshopu W
Zorganizování (uspořádání) konference, semináře nebo sympozia a Zorganizování (uspořádání) workshopu může být považováno za výsledek VaVaI pouze tehdy, je-li kromě pěti základních kritérií pro identifikaci činností ve VaVaI, na jejichž základě prezentované informace vznikly, splněna některá z dodatečných podmínek stanovených manuálem Frascati v části 2. Součástí konference musí být veřejné prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Konferencí pro potřeby klasifikace druhů výsledků VaVaI není:
– konference bez účasti vědeckých pracovníků;
– konference, kde autor nebo tým, jehož byl autor členem, neměl aktivní příspěvek;
– konference, na které se neprezentují původní výsledky VaVaI;
– seminář nebo přednáška/soustava seminářů nebo přednášek popularizujících poznatky v daném oboru pro laickou veřejnost, nebo sloužící k výuce.

Uspořádání výstavy Enekrit (E1)
Zorganizování (uspořádání) výstavy je možné považovat za výsledek VaVaI pouze tehdy, je-li možné identifikovat přítomnost VaVaI v činnostech, na jejichž základě prezentované informace či skutečnosti vznikly. Výsledek realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Výsledkem druhu Enekrit není
– výstava zaměřená obecně na dané téma, která nezahrnuje výsledky autora nebo týmu, jehož je autor členem, ale shrnuje široké poznatky v daném oboru nebo má např. výhradně osvětový charakter.

Uspořádání výstavy s kritickým katalogem Ekrit (E2)
Výsledkem „výstava s kritickým katalogem“ se rozumí veřejná prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Kritérium/kritéria pro jeho uznávání může dále stanovit poskytovatel podpory pro příslušnou výzkumnou aktivitu a nedílné součásti výsledků si mohou dále parametrizovat poskytovatelé podle svých potřeb.
Podmínkou pro uznání výsledku „Výstava s kritickým katalogem“ je publikace kritického katalogu výstavy, který splňuje všechny náležitosti pro druh výsledku odborná kniha a jako takový byl uplatněn a schválen nelze tedy uznat tento výsledek bez kritického katalogu – odborné knihy do doby, než je kritický katalog publikován).

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 24-25.

 V – Výzkumná zpráva, Souhrnná výzkumná zpráva

* Patří sem původní vědecká publikace ústavu, definitivního a konečného charakteru s omezenou distribucí.
* Nepatří sem interní tisk (viz I) nebo publikace, která nemá charakter původní vědecké práce, přehledové práce, nebo práce popularizující výsledky práce ústavu.

RIV (kód V – souhrnná výzkumná zpráva, výzkumná zpráva obsahující utajované informace)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2020
Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů).

Výsledek „Souhrnná výzkumná zpráva“ Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění stanovených cílů projektu a musí být poskytovatelem vyžádána nebo potvrzena protokolem o převzetí výsledku ze strany objednatele.

Pozn. Výroční, technické, průběžné a závěrečné zprávy o projektu, grantové zprávy, zprávy o výzkumu a statistické zprávy se do RIV neodevzdávají. Do RIV lze zařadit pouze tehdy, pokud obsahují utajované informace, což je jediným kritériem.

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 24.

Z – Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno

Zařazení do RIV (kód Z)
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021.

Definice RIV 2021
Poloprovoz (Zpolop)
Výsledek „Poloprovoz“ ověřil původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o zařízení, které ověřilo funkčnost laboratorních postupů ve větších meřítcích, tj. ve zkušebním či ověřovacím provozu a které slouží pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením nového systému do provozu ve výrobě nebo ve službách. Dále zkušební či ověřovací provozy slouží k odhalení a odstranění případných chyb a k dořešení dodatečných požadavků na technické anebo organizační řešení návrhu. Poloprovoz musí být doprovázen návrhem nebo konstrukcí zařízení, které umožní zamýšlenou produkci ve větším množství (hromadná či sériová výroba). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu celého postupu včetně zařízení (např. strojního vybavení atd.), doložitelnou celou technickou dokumentací výsledku.

Poloprovozem není:
– stávající nebo již funkční provoz, u kterého dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení (inovaci) pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích nebo řídících.

Ověřená technologie (Ztech)
Výsledek „Ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u postupu (technologie) aplikovaného ve výrobě nebo ve službách. Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a bezprostředně navazujícím uplatnění, které je doloženo uzavřením smluvního vztahu nebo v případě, že vlastník výsledku je současně realizátorem, doložením předpokládaných ekonomických přínosů. Ověřenou technologií lze např. označit výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším účastníkem) a uživatelem výsledku. Podmínkou je technická dokumentace výsledku.

Odrůda (Zodru)
Výsledek „Odrůda“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy byla vyšlechtěna nová rostlinná odrůda, která má udělenou ochranu práv podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).

Odrůdou nejsou:
– udělené registrace pro uvedení odrůd do oběhu;
– přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení ochrany práv.

Plemeno (Zplem)
Výsledek „Plemeno“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Výsledkem je nové plemeno, pro které je zavedena nová plemenná kniha podle § 9 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění k výsledkům druhu Z:
Podmínkou pro zařazení výsledku druhu Z-poloprovoz a Z-ověřená technologie do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití resp. uplatnění výsledku mezi vlastníkem výsledku (tj. příjemcem eventuálně dalším účastníkem) a uživatelem (realizátorem) s výjimkou případu, kdy je výsledek využíván vlastníkem; u výsledku druhu odrůda a plemeno bude uplatnění dáno registrací daného výsledku (odrůdy, plemena) v příslušném registru nebo plemenné knize. Uváděna bude cena, resp. ekonomické parametry, za které bude výsledek realizován (tj. např. cena, která bude uvedena jako cena prodejní ve smlouvě o využití resp. uplatnění výsledku).

Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice druhů výsledků s. 20-21.

 


Vysvětlivky


Frascati – Pro rozhodování o tom, zda se jedná o výsledek vzniklý činností ve VaVaI, je třeba vycházet obecně z manuálu Frascati, 3 kde se uvádí pět základních znaků: novost, kreativita, nejistota, systematičnost, a opakovatelnost. V některých případech upozorňuje manuál Frascati na obtížnost posouzení činností z pohledu VaVaI a přidává další podpůrná kritéria, jako např. při posuzování přítomnosti prvků VaVaI ve službách (část 2.85): propojení s veřejnými výzkumnými laboratořemi, zapojení pracovníků s doktorskými tituly nebo doktorandů, zveřejňování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech, pořádání vědeckých konferencí nebo zapojení do vědeckých reportů.
Část 2.4. a 2.85 in OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Classification and distribution by Fields of Research and Development (FORD), OECD publishing, Paris. Dostupné z: DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en


Fyzické ověření prostřednictvím poskytovatele – vyžádání si spolupráce u poskytovatele při konkrétním ověřování údajů o výsledku, tj. poskytnutí vyžádaných podkladů o výsledku v termínu do 10 pracovních dnů tak, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout o jeho vyřazení nebo zařazení do IS VaVaI, s odvoláním na ustanovení § 12 a 31 odst. 10 zákona. V případě neposkytnutí spolupráce ze strany poskytovatele, bude výsledek vyřazen z databáze.


Recenzní řízení (recenzování) je posuzovací řízení, jímž vědecká práce (nebo obecně dílo) prochází před jeho vydáním, přičemž do konečné zveřejněné verze jsou připomínky výsledků J, B, C a D. Recenzovaná publikace (kniha, sborník, článek, časopis) znamená, že k předloženému článku (knize, kapitole) byl vypracován po jeho přijetí do redakce (nakladatelství) posudek, na jehož základě autor své dílo případně upraví a následně dojde k jeho vydání.)