Aktuální odd. autorů

ASEP zkratka Název_cze_nový Název_eng_nový Zkratka_cze Zkratka_eng
ARUB-Q Archiv Archive
ARUB-Q Středisko pro paleolit a paleoantropologii Paleolithic and Paleoanthropology Research Center
ARUB-Q Středisko pro dobu římskou a stěhování národů Research Centre for the Roman Period and the Migration Period
ARUB-Q Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii Research Centre for Slavonic and Medieval Archaeology
ARUB-Q Referát archeologické památkové péče Archaeological Monument Care Department
ARUB-Q Knihovna Library
ARU-G Oddělení archeologie pravěku Department of Prehistorical Archaeology OAP DPA
ARU-G Oddělení archeologie středověku Department of Medieval Archaeology OAS DMA
ARU-G Oddělení přírodních věd a archeometrie Department of Natural Sciences and Archaeometry OPA DNSA
ARU-G Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny Department of Information Sources and Landscape Archaeology OIZAK DISLA
ARU-G Oddělení terénní archeologie Department of Field Archaeology OTA DFA
ASU-R Sluneční oddělení Department of Solar Physics
ASU-R Stelární oddělení Department of Stellar Physics
ASU-R Oddělení meziplanetární hmoty Department of Interplanetary Matter
ASU-R Oddělení galaxií a planetárních soustav Department of Galaxies and Planetary Systems
BC-A ENTU – Biochemie a fyziologie Biochemistry and Physiology
BC-A ENTU – Biodiverzita a ochrana přírody Biodiversity and Conservation Biology
BC-A ENTU – Ekologie Ecology
BC-A ENTU – Molekulární biologie a genetika Molecular Biology and Genetics
BC-A HBU – Ekologie ryb a zooplanktonu Fish and Zooplankton Ecology
BC-A HBU – Hydrochemie a ekosystémové modelování Hydrochemistry and Ecosystem Modelling
BC-A HBU – Mikrobiální ekologie vody Aquatic Microbial Ecology
BC-A PAU – Klíšťata jako přenašeči nemocí Ticks as Disease Vectors
BC-A PAU – Molekulární parazitologie Molecular Parasitology
BC-A PAU – Organismální a evoluční parazitologie Organismal and Evolutionary Parasitology
BC-A UMBR – Biofyzika a biochemie rostlin Biophysics and Biochemistry of Plants
BC-A UMBR – Epigenetika rostlin Plant Epigenetics
BC-A UMBR – Fotosyntéza Photosynthesis
BC-A UMBR – Molekulární cytogenetika rostlin Plant Molecular Cytogenetics
BC-A UMBR – Molekulární genetika rostlin Plant Molecular Genetics
BC-A UMBR – Rostlinná virologie Plant Virology
BC-A UPB – Laboratoř nanobiotechnologie Laboratory of Nanobiotechnology
BC-A UPB – Půdní mikrobiologie Soil Microbiology
BC-A UPB – Půdní zoologie Soil Zoology
BFU-R Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie Department of Molecular Biophysics and Pharmacology DMBP DMBP
BFU-R Oddělení radiobiologie a buněčná biologie Department of Cell Biology and Radiobiology DCBR DCBR
BFU-R Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie Department of Biophysical Chemistry and Molecular Oncology DBCMO DBCMO
BFU-R Oddělení molekulární epigenetiky Department of Molecular Epigenetics DME DME
BFU-R Oddělení molekulární cytologie a cytometrie Department of Molecular Cytology and Cytometry DMCC DMCC
BFU-R Oddělení cytokinetiky Department of Cytokinetics DC DC
BFU-R Oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin Department of Structure and Dynamics of Nucleic Acids DSDNA DSDNA
BFU-R Oddělení vývojové genetiky rostlin Department of Plant Developmental Genetics DPDG DPDG
BFU-R Oddělení biofyziky imunitního systému Department of Biophysics of Immune System DBIS DBIS
BFU-R Oddělení biofyziky nukleových kyselin Department of Biophysics of Nucleic acids DBNA DBNA
BTO-N Laboratoř inženýrství vazebných proteinů Laboratory of Ligand Engineering
BTO-N Laboratoř strukturní biologie Laboratory of Structural Biology
BTO-N Laboratoř molekulární terapie Laboratory of Molecular Therapy
BTO-N Laboratoř genové exprese Laboratory of Gene Expression
BTO-N Laboratoř molekulární patogenetiky Laboratory of Molecular Pathogenetics
BTO-N Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání Laboratory of Biomolecular Recognition
BTO-N Laboratoř nádorové rezistence Laboratory of Tumour Resistance
BTO-N Laboratoř reprodukční biologie Laboratory of Reproductive Biology
BTO-N Laboratoř strukturních proteinů Laboratory of Structural Proteins
BTO-N Sekretariát Secretary
BTO-N Laboratoř strukturní bioinformatiky proteinů Laboratory of Structural Bioinformatics of Proteins
BTO-N Centrum molekulární struktury Centre of Molecular Structure
BTO-N Gene Core – Kvantitativní a digitální PCR Gene Core – Quantitative and Digital PCR
BTO-N Servisní technologická laboratoř Service Technology Laboratory
BU-J Centrum pro algologii Centre for Phycology
BU-J Oddělení vegetační ekologie Department of Vegetation Ecology
BU-J Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Department of Experimental Phycology and Ecotoxicology
BU-J Oddělení funkční ekologie Department of Functional Ecology
BU-J Oddělení ekologie invazí Department of Invasion Ecology
BU-J Oddělení GIS a DPZ Department of GIS and Remote sensing
BU-J Oddělení mykorhizních symbióz a optická laboratoř Department od Mycorrhizal Symbioses and Optics Laboratory
BU-J Oddělení populační ekologie Department of Population Ecology
BU-J Taxonomické oddělení Department of Taxonomy
BU-J Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie Laboratory of molecular cytogenetics and karyology
BU-J Herbář PRA Herbarium PRA
BU-J Analytická laboratoř a laboratoř isozymových analýz (Průhonice) Analytical Laboratory and Isozyme Laboratory (Průhonice)
BU-J Správa Průhonického parku Management of the Průhonice Park
BU-J Paleoekologická laboratoř Laboratory of Paleoecology
BU-J Laboratoře molekulární biologie Molecular Biology Laboratories
BU-J Oddělení evoluční biologie rostlin Department of Evolutionary Plant Biology
BU-J Experimentální zahrada a sbírka vodních a mokřadních rostlin (Třeboň) Experimental Garden and Collection of Aquatic and Wetland Plants (Třeboň)
FGU-C Biomateriály a tkáňové inženýrství Biomaterials and Tissue Engineering
FGU-C Funkce epitelu Epithelial Physiology
FGU-C Experimentální hypertenze Experimental Hypertension
FGU-C Genetika modelových onemocnění Genetics of Model Diseases
FGU-C Biomatematika Biomathematics
FGU-C Vývojová kardiologie Developmental Cardiology
FGU-C Radiometrie Radiometry
FGU-C Bioenergetika Bioenergetics
FGU-C Membránový transport Membrane Transport
FGU-C Biologie tukové tkáně Adipose Tissue Biology
FGU-C Mitochondriální fyziologie Mitochondrial Physiology
FGU-C Neurochemie Neurochemistry
FGU-C Funkční morfologie Functional Morphology
FGU-C Neurohumorální regulace Neurohumoral Regulations
FGU-C Buněčná a molekulární neuroendokrinologie Cellular and Molecular Neuroendocrinology
FGU-C Buněčná neurofyziologie Cellular Neurophysiology
FGU-C Neurofyziologie paměti Neurophysiology of Memory
FGU-C Vývojová epileptologie Developmental Epileptology
FGU-C Početní neurovědy Computational Neuroscience
FGU-C Molekulární neurobiologie Molecular Neurobiology
FGU-C Oddělení chovu a zoohygieny laboratorních zvířat Husbandry and zoohygiene of laboratory animals
FGU-C Strukturní biologie signálních proteinů Structural Biology of Signaling Proteins
FGU-C Translační metabolismus Translational Metabolism
FGU-C Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolism of Bioactive Lipids
FGU-C Molekulární fyziologie kosti Bone Molecular Physiology
FLU-F Oddělení analytické filosofie Department of Analytic Philosophy
FLU-F Oddělení logiky Department of Logic
FLU-F Oddělení současné kontinentální filosofie Department of Contemporary Continental Philosophy
FLU-F Oddělení pro studium novověké racionality Department for the Study of Modern Rationality
FLU-F Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
FLU-F Kabinet pro klasická studia Institute for Classical Studies
FLU-F Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Centre for Science, Technology, and Society Studies
FLU-F Kabinet pro teoretická studia jako součást CTS Centre for Theoretical Study (Jan Patočka Archive)
FLU-F Centrum medievistických studií Centre of Medieval Studies
FLU-F Centrum globálních studií Centre of Global Studies
FLU-F Oddělení pro studium moderní české filosofie Department for the Study of Modern Czech Philosophy
FLU-F Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Department for the Study of Ancient and Medieval Thought
FZU-D Astročásticová fyzika Astroparticle Physics
FZU-D Mikroskopická teorie mnohočásticových systémů Microscopic theory of manyparticle systems
FZU-D Polovodiče Semiconductors
FZU-D Spintronika a nanoelektronika Spintronics and Nanoelectronics
FZU-D Strukturní analýza Structural Analysis
FZU-D Magnetické nanosystémy Magnetic Nanosystems
FZU-D Dielektrika Dielectrics
FZU-D Nanokrystaly a hranice zrn Nanocrystals and Grain Boundaries
FZU-D Nanodiamant a biorozhraní Nanodiamond and Biointerfaces
FZU-D Materiály a kompozity s tvarovou pamětí Shape memory materials and composites
FZU-D Interakce laserového záření s hmotou a chemická fyzika Laser-matter Interaction and Chemical Physics
FZU-D Vývoj laserů a jejich aplikace Laser Development and Applications
FZU-D ELI Beamlines ELI Beamlines
FZU-D Experimentální částicová fyzika Experimental particle physics
FZU-D Teorie a fenomenologie částic Particle Theory and Phenomenology
FZU-D Optické a biofyzikální systémy Optical and Biophysical Systems
FZU-D Fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu Physical processes in low temperature plasma
FZU-D Plazmatické technologie a analýza funkčních nanomateriálů Plasma-based technologies and analysis of functional nanomaterials
FZU-D Klasická a kvantová optika Classical and quantum optics
FZU-D Chemie Chemistry
FZU-D Magnetika a supravodiče Magnetics and Superconductors
FZU-D Tenké vrstvy a nanostruktury Thin Films and Nanostructures
FZU-D Optické materiály Optical Materials
GFU-E Seismické oddělení Department of Seismology
GFU-E Geomagnetické oddělení Department of Geomagnetism
GFU-E Geotermické oddělení Department of Geothermics
GFU-E Oddělení tektoniky a geodynamiky Department of Tectonics and Geodynamics
GLU-S Oddělení geologických procesů Department of geological processes
GLU-S Oddělení environmentální geologie a geochemie Department of environmental geology and geochemistry
GLU-S Oddělení paleobiologie a paleoekologie Department of paleobiology and paleoecology
GLU-S Oddělení analytických metod Department of analytical methods
GLU-S Oddělení fyzikálních vlastností hornin Department of physical properties of rocks
GLU-S Oddělení paleomagnetismu Department of paleomagnetism
HIU-Y Dějiny středověku Medieval history
HIU-Y Dějiny raného novověku Early modern history
HIU-Y Dějiny 19. století 19th century history
HIU-Y Dějiny 20. století 20th century history
HIU-Y Biografická studia Biographical studies
HIU-Y Bibliografie dějin českých zemí Bibliography of the Czech History
KNAV-K Bibliometrie a scientometrie Records of the results of research and development
KNAV-K Digitalizační centrum Digitization centre
KNAV-K Ekonomické oddělení Economics department
KNAV-K Knihovědné oddělení Department of Historical Bibliography
KNAV-K Oddělení akvizice Acquisitions Department
KNAV-K Oddělení elektronických informačních zdrojů Electronic Information Sources Department
KNAV-K Oddělení informačních technologií Information technology department
KNAV-K Oddělení meziknihovních služeb Inter-library Services Department
KNAV-K Oddělení pro digitální knihovnu Digital library Department
KNAV-K Rešeršní a referenční služby Search and Reference Services
KNAV-K Oddělení správy knihovních systémů Library Systems Administration Department
KNAV-K Oddělení výpůjčních služeb Loan Services Department
KNAV-K Oddělení zpracování časopisů Magazine Department
KNAV-K Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů Department for the Processing of Books and Electronic Media
KNAV-K Ředitelství Director’s Office
MBU-M 111 – Laboratoř biologie sekundárního metabolismu 111 – Laboratory for Biology of Secondary Metabolism
MBU-M 112 – Laboratoř genetiky a metabolismu hub 112 – Laboratory of Fungal Genetics and Metabolism
MBU-M 113 – Laboratoř charakterizace molekulární struktury 113 – Laboratory of  Molecular Structure Characterization
MBU-M 114 – Laboratoř biotrasformací 114 – Laboratory of Biotransformation
MBU-M 121 – Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese 121 – Laboratory of Microbial Genetics and Gene Expression
MBU-M 122 – Laboratoř reprodukce buňky 122 – Laboratory of Cell Reproduction
MBU-M 123 – Laboratoř molekulární genetiky bakterií 123 – Laboratory of Molecular Genetics of Bacteria
MBU-M 125 – Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů 125 – Laboratory of Molecular Biology of Bacterial Pathogens
MBU-M 126 – Laboratoř bioinformatiky 126 – Laboratory of Bioinformatics
MBU-M 127 – Laboratoř buněčné signalizace 127 – Laboratory of Cell Signalization
MBU-M 128 – Laboratoř regulace genové exprese 128 – Laboratory of Regulation of Gene Expression
MBU-M 131 – Laboratoř fotosyntézy 131 – Laboratory of Photosynthesis
MBU-M 132 – Laboratoř Řasových biotechnologií 132 – Laboratory of Algal Biotechnology
MBU-M 134 – Laboratoř buněčných cyklů řas 134 – Laboratory of Cell Cycles
MBU-M 135 – Laboratoř anoxygenních fototrofů 135 – Laboratory of Aerobic Anoxygenic Phototrophs
MBU-M 141 – Laboratoř enviromentální mikrobiologie 141 – Laboratory of Environmental Microbiology
MBU-M 142 –  Laboratoř enviromentální biotechnologie 142 – Laboratory of Environmental Biotechnology
MBU-M 143 – Laboratoř biologie hub 143 – Laboratory of Fungal Biology
MBU-M 151 – Laboratoř buněčné a molekulární imunologie 151 – Laboratory of Cellular and Molecular Immunology
MBU-M 152 – Laboratoř nádorové imunologie 152 – Laboratory of Tumor Immunology
MBU-M 153 – Laboratoř gnotobiologie 153 – Laboratory Gnotobiology
MBU-M 154 – Laboratoř molekulární biologie a imunologie 154 – Laboratory of Molecular Biology and Immunology
MBU-M 156 – Laboratoř imunoterapie 156 – Laboratory of Immunotherapy
MBU-M 163 – Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace 163 – Laboratory of Structural Biology and Cell Signaling
MBU-M 164 – Buněčný cyklus řas 164 – Algal cell cyclus
MBU-M 192 – Laboratoř krystalogeneze a biomolekulární krystalografie 192 – Laboratory of Crystallogenesis and Biomolecular Crystallography
MBU-M 193 – Laboratoř struktury a funkce proteinů 193 – Laboratory of Structure and Function of Proteins
MBU-M 194 – Laboratoř pokoročilé mikroskopie 194 – Laboratory of Advanced Optical Microscopy
MBU-M 195 – Laboratoř membránové fyziologie a bioenergetiky 195 – Laboratory for Membrane Physiology and Bioenergetics
MSUA-W Oddělení dějin Akademie věd Department for the History of the Academy of Sciences
MSUA-W Oddělení pro soupis a studium rukopisů Department for the Cataloguing and Study of Manuscripts
MSUA-W Oddělení osobních a institucionálních fondů do r. 1952 Department of Personal Fonds and Institutional Fonds to 1952
MSUA-W Oddělení institucionálních fondů od r. 1952 Department of Institutional Fonds since 1952
MSUA-W Oddělení Archiv ÚTGM Archive of the T. G. Masaryk Institute
MSUA-W Knihovna Library
MSUA-W Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin Department for Modern Political and Intellectual History
MSUA-W Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin Department for Modern Social and Cultural History
MU-W Abstraktní analýza Abstract Analysis AA
MU-W Algebra, geometrie a matematická fyzika Algebra, Geometry and Mathematical Physics AGMP
MU-W Diferenciální rovnice a teorie integrálu Differential Equations and Theory of Integral DETI
MU-W Evoluční diferenciální rovnice Evolution Differential Equations EDE
MU-W Konstruktivní metody matematické analýzy Constructive Methods of Mathematical Analysis CMMA
MU-W Matematická logika a teoretická informatika Mathematical Logic and Theoretical Computer Science MLTCS
OU-W Oddělení Blízkého východu Department of the Middle East
OU-W Oddělení Jižní Asie Department of South Asia
OU-W Oddělení Východní Asie Department of East Asia
OU-W Knihovna Library
PSU-E Metodologie psychologického výzkumu Department of Methodology of Psychological Research
PSU-E Psychologie osobnosti a sociální psychologie Department of Personality and Social Psychology
PSU-E Kognitivní psychologie Department of Cognitive Psychology
SLU-S Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie Department of Paleoslavonic and Byzantology Studies
SLU-S Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie Department of Slavonic Linguistics and Lexicography
SLU-S Oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur Department of the History of Slavonic Studies and of Slavonic Literatures
SOU-Z Socioekonomie bydlení Socioeconomics of Housing
SOU-Z Centrum pro výzkum veřejného mínění Public Opinion Research Centre
SOU-Z Ekonomická sociologie Economic Sociology
SOU-Z Gender & sociologie Gender & Sociology
SOU-Z Hodnotové orientace ve společnosti Value Orientations in Society
SOU-Z Lokální a regionální studia Local and Regional Studies
SOU-Z Ostatní Others
SOU-Z Sociologie politiky Political Sociology
SOU-Z Český sociálněvědní datový archiv Czech Social Science Data Archive
SOU-Z Národní kontaktní centrum – gender a věda National Contact Centre for Gender & Science
SSC-A Divize vnějších vztahů Division of External Relations DVV
SSC-A Odbor popularizace vědy a marketingu Department of the Popularisation of Science and Marketing OPVM
SSC-A Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů Department of the Human Resources Development OPRLZ
SSC-A Odbor audiovizuálních technologií Department of Audiovisual
Technology
OAT
SSC-A Divize nakladatelství Academia Division of Academia Publishing House DAN
SSC-A Divize konferenčních a hotelových zařízení Division of Conference and Hotel Establishments DKHZ
SSC-A Divize informačních technologií Division of Information Technologies DIT
SSC-A Odbor komunikačních a informačních technologií Department of Communication and Information Technology OKIT
SSC-A Odbor informačních systémů Department of Information Systems OIS
SSC-A Odbor správy webů Department of web administration OSW
SSC-A Divize správy majetku a služeb Division of Propetry  Management and Services DSMS
SSC-A Právní odbor Legal Department PO
SSC-A Ekonomický úsek Financial Department
SSC-A Personální úsek HR Department
SSC-A Administrativně správní odbor Administrative department ASO
SSC-A Odbor akademických médií Academic Media Department OAM
SSC-A Centrum transferu technologií AV Technology transfer office of the CAS CETTAV
UACH-T Oddělení syntéz Department of Syntheses
UACH-T Oddělení materiálové chemie Department of Materials Chemistry
UACH-T Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) Academic Materials Research Laboratory of Painted Artworks (ALMA) ALMA ALMA
UACH-T Laboratoř environmentální geochemické analýzy  Laboratory of Environmental Geochemical Analysis LEGA LEGA
UACH-T Centrum instrumentálních technik Centre of Instrumental Techniques CIT CIT
UCL-M Oddělení ediční a textologické Editorial and Textological Department
UCL-M Oddělení teorie Theory Department
UCL-M Oddělení pro výzkum literární kultury Department for Research into Literary Culture
UCL-M Oddělení 20. století a literatury současné Department for 20th Century and contemporary Literature
UCL-M Oddělení literatury 19. století Department for 19th Century Literature
UCL-M Oddělení starší literatury Department for Old Czech Literature
UCL-M Oddělení lexikografie Lexicography Department
UCL-M Oddělení bibliografické a archivní Bibliographic and Archival Department
UDU-I Umění středověku Department of Medieval Art
UDU-I Umění raného novověku Department of Early Modern Art
UDU-I Uměleckohistorická topografie Department of Art historical Topography
UDU-I Oddělení dokumentace Department of Documentation
UDU-I Fototéka – fotoateliér Photographic Library – Photographic Studio
UDU-I Umění 19. – 21. století Department of Art of the 19th to the 21st Centuries
UDU-I Historiografie a teorie umění Department of Historiography and Art Theory
UDU-I Muzikologie Department of Musicology
UEB-Q Laboratoř biologicky aktivních látek Laboratory of Biologically Active Compounds
UEB-Q Laboratoř buněčné biologie Laboratory of Cell Biology
UEB-Q Laboratoř růstových regulátorů Laboratory of Growth Regulators
UEB-Q Laboratoř hormonálních regulací u rostlin Laboratory of Hormonal Regulations in Plants
UEB-Q Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Centre of Plant Structural and Functional Genomics
UEB-Q Laboratoř biologie pylu Laboratory of Pollen Biology
UEB-Q Laboratoř patofyziologie rostlin Laboratory of Pathological Plant Physiology
UEB-Q Laboratoř biotechnologie rostlin Laboratory of Plant Biotechnologies
UEB-Q Laboratoř přenosu signálů Laboratory of Signal Transduction
UEB-Q Laboratoř virologie Laboratory of Virology
UEB-Q Laboratoř reprodukce rostlin Plant Reproduction Laboratory
UEB-Q Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám Station of Apple Breeding for Disease Resistance
UEB-Q Izotopová laboratoř Isotope Laboratory
UEB-Q Laboratoř hmotnostní spektrometrie Laboratory of Mass Spectrometry
UEF-S Středisko vědeckých informací Scientific Information Department
UEF-S Oddělení ekologické antropologie Department of Ecological Anthropology
UEF-S Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology
UEF-S Oddělení mobility a migrace Department of Mobility and Migration
UEF-S Oddělení paměťových studií Department of Memory Studies
UEF-S Oddělení pro výzkum kulturního dědictví Department of Critical Heritage Studies
UEK-B Sekce klimatických analýz a modelování Domain of Climate Analysis and Modelling VS1
UEK-B Sekce ekosystémových analýz Domain of Ecosystems Analysis VS2
UEK-B Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy Domain of environmental effects on terrestrial ecosystems VS3
UEK-B Útvar vědeckého tajemníka Department of Scientific Secretary
UEK-B Sekce adaptivních a inovačních technik Domain of Adaptive and Innovative Techniques VS5
UEK-B Sekce humánních dimenzí dopadů globální změny Domain of the Human Dimensions of Global Change Impacts VS4
UEK-B Sekce adaptačních strategií Domain of Adaptive Strategies VS6
UEM-P Oddělení neurofyziologie sluchu Department of Auditory Neuroscience
UEM-P Oddělení buněčné neurofyziologie Department of Cellular Neurophysiology
UEM-P Oddělení farmakologie Department of Pharmacology
UEM-P Funkční uspořádání biomembrán Department of Functional Organization of Biomembranes
UEM-P Oddělení genetické ekotoxikologie a nanotoxikologie Department of Genetic Toxicology and Nanotoxicology
UEM-P Oddělení molekulární biologie nádorů Department of the Molecular Biology of Cancer
UEM-P Oddělení tkáňového inženýrství Department of Tissue Enginnering
UEM-P Oddělení transplantační imunologie Department of Transplantation Immunology
UEM-P Oddělení vývojové biologie Department of Developmental Biology
UEM-P Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod Department of Biomaterials and Biophysical Methods
UEM-P Regenerace nervové tkáně Department of Neuroregeneration
UEM-P Centrum rekonstrukčních neurověd Center of Reconstruction Neuroscience
UEM-P Oddělení neurochemie Department of Neurochemistry
UFA-U Oddělení meteorologie Department of Meteorology
UFA-U Oddělení klimatologie Department of Climatology
UFA-U Oddělení kosmické fyziky Department of Space Physics
UFA-U Skupina numerických simulací heliosférického plazmatu Group of Numerical Simulations of Heliospheric Plasmas
UFCH-W Odd. teoretické chemie Dept. of Theoretical Chemistry
UFCH-W Odd. spektroskopie Dept. of Spectroscopy
UFCH-W Odd. biofyzikální chemie Dept. of Biophysical Chemistry
UFCH-W Odd. struktury a dynamiky v katalýze Dept. of Structure  and Dynamics in Catalysis
UFCH-W Odd. elektrochemických materiálů Dept. of Electrochemical Materials
UFCH-W Odd. nízkodimenzionálních systémů Dept. of Low-dimensional Systems
UFCH-W Odd. chemie iontů v plynné fázi Dept. of Ions in Gaseous Phase
UFCH-W Odd. dynamiky molekul a klastrů Dept. of Dynamics of Molecules and Clusters
UFCH-W Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy Dept. of Molecular Electrochemistry and Catalysis
UFCH-W Odd. elektrochemie v nanoměřítku Dept. of  Electrochemistry at the Nanoscale
UFCH-W Odd. nanokatalýzy Dept. of Nanocatalysis
UFCH-W Odd. výpočetní chemie Dept. of Computational Chemistry
UFCH-W Skupina emeritních vědeckých pracovníků Group of Emeritus Scientists
UFM-A Pokrokové vysokoteplotní materiály Advanced high temperature materials
UFM-A Vysokocyklová únava High cycle fatigue
UFM-A Nízkocyklová únava Low cycle fatigue
UFM-A Křehký lom Brittle fracture
UFM-A Struktura fází a termodynamiky Structure of Phases and Thermodynamics
UFM-A Elektrické a magnetické vlastnosti Electrical and magnetic properties
UFP-V Tokamak Tokamak TOK TOK
UFP-V Impulsní plazmové systémy Pulse Plasma Systems IPS PPS
UFP-V Materiálové inženýrství Materials Engineering MI MI
UFP-V Plazmochemické technologie Plasma Chemical Technologies PCHT PCT
UFP-V Laserové plazma Laser Plasma LP LP
UFP-V TOPTEC TOPTEC TOPTEC TOPTEC
UGN-S Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Department of laboratory research on geomaterials
UGN-S Oddělení dezintegrace materiálů Department of material disintegration
UGN-S Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu Department of geomechanics and mining research
UGN-S Oddělení aplikované matematiky a informatiky & Oddělení IT4Innovations Department of applied mathematics and computer science and Department IT4Innovations
UGN-S Oddělení environmentální geografie Department of environmental geography
UH-J Oddělení vodních zdrojů Department of Water Resources VZ WR
UH-J Oddělení mechaniky tekutin Department of Fluid Mechanics MT FM
UCHP-M Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství Department of Catalysis and Reaction Engineering
UCHP-M Oddělení vícefázových reaktorů Department of Multiphase Reactors
UCHP-M Mechanická dílna Mechanical worshop
UCHP-M Výpočetní středisko IT department
UCHP-M Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování Department of Molecular and Mesoscopic Modelling
UCHP-M Oddělení environmentálního inženýrství Department of Environmental Engineering
UCHP-M Oddělení membránových separačních procesů Department of Membrane Separation Processes
UCHP-M Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy Department of Advanced Materials and Organic Synthesis
UCHP-M Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů Department of Bioorganic Compounds and Nanocomposites
UCHP-M Oddělení chemie a fyziky aerosolů Department of Aerosols  Chemistry and Physics
UCHP-M Oddělení laserové chemie Department of Laser Chemistry
UCHP-M Oddělení analytické chemie Department of Analytical Chemistry
UIACH-O Oddělení analytické chemie životního prostředí Department of Environmental Analytical Chemistry ENV ENV
UIACH-O Oddělení bioanalytické instrumentace Department of Bioanalytical Instrumentation BAI BAI
UIACH-O Oddělení elektromigračních metod Department of Electromigration Methods EMM EMM
UIACH-O Oddělení stopové prvkové analýzy Department of Trace Element Analysis TEA TEA
UIACH-O Oddělení separací v tekutých fázích Department of Fluid Phase Separations FPS FPS
UIVT-O Oddělení teoretické informatiky Department of Theoretical Computer Science
UIVT-O Oddělení výpočetní matematiky Department of Computational Mathematics
UIVT-O Oddělení strojového učení Department of Machine Learning
UIVT-O Oddělení statistického modelování Department of Statistical Modelling
UIVT-O Oddělení složitých systémů Department of Complex Systems
UIVT-O Knihovna Library
UIVT-O Oddělení transferu technologií a znalostí Department of Technologies and Knowledge Transfer
UJC-A oddělení jazykové kultury Department of Language Culture
UJC-A oddělení stylistiky a sociolingvistiky Department of Stylistics and Sociolinguistics
UJC-A oddělení vývoje jazyka Department of Development of Language
UJC-A oddělení současné lexikologie a lexikografie Department of Contemporary Lexicology and Lexicography
UJC-A oddělení gramatiky Department of Grammar
UJC-A oddělení etymologické Etymological Department
UJC-A oddělení dialektologické Dialectological Department
UJC-A oddělení onomastiky Department of Onomastics
UJC-A kabinet studia jazyků Department of Language Studies
UJC-A oddělení vědeckých informací Department of Scientific Information
UJF-V Oddělení teoretické fyziky Department of Theoretical Physics OTF
UJF-V Oddělení jaderné spektroskopie Department of Nuclear Spectroscopy OJS
UJF-V Oddělení jaderných reakcí Department of Nuclear Reactions OJR
UJF-V Oddělení neutronové fyziky Department of Neutron Physics ONF
UJF-V Oddělení radiofarmak Department of Radiopharmaceuticals ORF
UJF-V Oddělení dozimetrie záření Department of Radiation Dosimetry ODZ
UJF-V Oddělení urychlovačů Department of Accelerators OU
UMG-J Laboratoř strukturní biologie Laboratory of Structural Biology 31 31
UMG-J Oddělení biologie buněčného jádra Laboratory of Biology of the Cell Nucleus 25 25
UMG-J Oddělení biologie cytoskeletu Laboratory of Biology of Cytoskeleton 26 26
UMG-J Oddělení biologie RNA Laboratory of RNA Biology 16 16
UMG-J Oddělení virové a buněčné genetiky Laboratory of Viral and Cellular Genetics 12 12
UMG-J Oddělení buněčné a vývojové biologie Laboratory of Cell and Developmental Biology 20 20
UMG-J Oddělení buněčné diferenciace Laboratory of Cell Differentiation 38 38
UMG-J Oddělení epigenetických regulací Laboratory of Epigenetic Regulations 28 28
UMG-J Oddělení genomiky a bioinformatiky Laboratory of Genomics and Bioinformatics 33 33
UMG-J Oddělení genomové integrity Laboratory of Genome Integrity 37 37
UMG-J Oddělení imunobiologie Laboratory of Immunobiology 13 13
UMG-J Oddělení molekulární a buněčné imunologie Laboratory of Molecular and Cellular Immunology 15 15
UMG-J Oddělení molekulární farmakologie Laboratory of Molecular Pharmacology 14 14
UMG-J Oddělení myší molekulární genetiky Laboratory of Mouse Molecular Genetics 21 21
UMG-J Oddělení signální transdukce Laboratory of Signal Transduction 22 22
UMG-J Oddělení transgenních modelů nemocí Laboratory of Transgenic Models of Diseases 18 18
UMG-J Oddělení transkripční regulace Laboratory of Transcriptional Regulation 29 29
UMG-J Oddělení biologie nádorové buňky Laboratory of Cancer Cell Biology 44 44
UMG-J Oddělení leukocytární signalizace Laboratory of Leukocyte Signalling 45 45
UMG-J Oddělení integrativní biologie Laboratory of Integrative Biology 91 91
UMG-J Oddělení mechanismů vývoje pohlavních buněk Laboratoy of Germ Cell Development 96 96
UMG-J Oddělení hematoonkologie Laboratory of Haematooncology 46 46
UMG-J Oddělení buněčné motility Laboratory of Cell Motility 47 47
UMG-J Oddělení adaptivní imunity Laboratory of Adaptive Immunity 48 48
UMG-J Servisní pracoviště světelné mikroskopie Light Microscopy Facility 67 67
UMG-J Servisní laboratoř průtokové cytometrie Flow Cytometry Facility 68 68
UMG-J Oddělení imunologických a nádorových modelů Laboratory of Immunological and Tumour Models 11 11
UMG-J Oddělení dynamiky genomu Laboratory of Genome Dynamics 49 49
UMG-J Oddělení biologie oka Laboratory of Eye Biology 93 93
UMG-J Oddělení nádorové biologie Laboratory of Cancer Biology 94 94
UMG-J Oddělení epigenetiky buněčného jádra Laboratory of Epigenetics of the Cell Nucleus 95 95
UMCH-V Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy Supramolecular Systems and Self-association Processes SUPRAMOL SUPRAMOL
UMCH-V Biomakromolekulární a bioanalogické systémy Biomacromolecular and Bioanalogous Systems BIOMOL BIOMOL
UMCH-V Polymerní materiály a technologie Polymer Materials and Technologies MATER MATER
UMCH-V Struktura a dynamika makromolekul Structure and Dynamics of Macromolecules STRUCTURE STRUCTURE
UMCH-V Polymery pro optoelektronické a energetické aplikace Polymers for Optoelectronic and Energy Applications OPTOEL OPTOEL
UOCHB-X Pokročilá optická mikroskopie Advanced Optical Microscopy 200/20 200/20
UOCHB-X Chemie a biologie insulinu a insulinu podobných růstových faktorů Chemistry and Biology of Insulin and Insulin-like Growth Factors 210/21 210/21
UOCHB-X Proteázy lidských patogenů Proteases of Human Pathogens 220/22 220/22
UOCHB-X Katepsinové proteázy v patologii Cathepsin Proteases in Pathology 230/23 230/23
UOCHB-X Virové a mikrobiální proteiny Viral and Microbial Proteins 240/24 240/24
UOCHB-X Intramembránová proteolýza a biologická regulace Intramembrane Proteolysis and Biological Regulation 250/25 250/25
UOCHB-X Strukturní biologie membrán Structural Membrane Biology 260/26 260/26
UOCHB-X Iontové kanály a jejich patologie Ion Channels and Diseases 270/27 270/27
UOCHB-X Funkční potenciál nukleových kyselin Functional Potential of Nucleic Acids 280/28 280/28
UOCHB-X Patofyziologické mechanismy regulace příjmu potravy Pathophysiological Mechanisms of Food Intake Regulation 290/29 290/29
UOCHB-X Chemická biologie Chemical Biology 310/31 310/31
UOCHB-X Bioorganická a medicinální chemie nukleových kyselin Bioorganic and Medicinal Chemistry of Nucleic Acids 320/32 320/32
UOCHB-X Nukleotidy a oligonukleotidy Nucleotides and Oligonucleotides 330/33 330/33
UOCHB-X Medicinální chemie analogů nukleotidů Medicinal Chemistry of Nucleotide Analogues 340/34 340/34
UOCHB-X Design léčiv a medicinální chemie Drug Design and Medicinal Chemistry 350/35 350/35
UOCHB-X Molekulární stroje Molecular Devices 360/36 360/36
UOCHB-X Neurosteroidy Neurosteroids 370/37 370/37
UOCHB-X Chemie biokonjugátů Chemistry of Bioconjugates 380/38 380/38
UOCHB-X Drug discovery Drug discovery 390/39 390/39
UOCHB-X Vývojové centrum Development Center 400/4 400/4
UOCHB-X Antimikrobiální peptidy Antimicrobial Peptides 510/51 510/51
UOCHB-X Chemie přírodních látek Chemistry of Natural Products 520/52 520/52
UOCHB-X Chemie společenského hmyzu Chemistry of Social Insects 540/54 540/54
UOCHB-X Koordinační chemie Coordination Chemistry 560/56 560/56
UOCHB-X Redoxní fotochemie Redox Photochemistry 570/57 570/57
UOCHB-X Nádorové supresory Tumor Suppressors 580/58 580/58
UOCHB-X Chemická biologie nukleových kyselin Chemical Biology of Nucleic Acids 590/59 590/59
UOCHB-X Nekovalentní interakce Non-Covalent Interactions 610/61 610/61
UOCHB-X Výpočetní chemie Computational Chemistry 620/62 620/62
UOCHB-X Molekulové modelování Molecular Modeling 630/63 630/63
UOCHB-X Teoretická bioanorganická chemie Theoretical Bioinorganic Chemistry 640/64 640/64
UOCHB-X Bioinformatika Bioinformatics 690/69 690/69
UOCHB-X Organická chemie Organic chemistry 720/72 720/72
UOCHB-X Chemie funkčních molekul Chemistry of Functional Molecules 730/73 730/73
UOCHB-X Organická chemie fluoru a prvků hlavní skupiny Organic Chemistry of Fluorine and Main Group Elements 750/75 750/75
UOCHB-X Antimikrobiální látky Antimicrobial Compounds 760/76 760/76
UOCHB-X Syntetická nanochemie Synthetic Nanochemistry 780/78 780/78
UOCHB-X Vyléčení hepatitidy B HBV Cure 790/79 790/79
UOCHB-X Biomolekulární spektroskopie Biomolecular Spectroscopy 810/81 810/81
UOCHB-X Emeritní pracovníci a Adjunct Professors Emeriti and Adjunct Professors 8210 8210
UOCHB-X Virologie Virology 900/90 900/90
UOCHB-X NMR spektroskopie NMR Spectroscopy 910/91 910/91
UOCHB-X Hmotnostní spektrometrie Mass Spectrometry 920/92 920/92
UOCHB-X Strukturní biologie Structural Biology 930/93 930/93
UOCHB-X Elektromigrační metody Electromigration Methods 940/94 940/94
UOCHB-X Syntéza radioaktivně značených sloučenin Synthesis of Radiolabeled Compounds 960/96 960/96
UOCHB-X Biochemická farmakologie Biochemical Pharmacology 980/98 980/98
UOCHB-X Knihovna sloučenin ÚOCHB IOCB Compound Library 992/99 992/99
UOCHB-X Analytická laboratoř Analytical Laboratory 995/99 995/99
UPT-D D1: Elektronová mikroskopie D1: Electron Microscopy
UPT-D D2: Speciální technologie D2: New Technologies
UPT-D D3: Magnetická rezonance a Kryogenika D3: Magnetic Resonance and Cryogenics
UPT-D D4: Medicínské signály D4: Medical signals
UPT-D D5: Mikrofotonika D5: Microphotonics
UPT-D D6: Koherenční optika D6: Coherents Optics
URE-Y Nano-optika Nano Optics
URE-Y Bioelektrodynamika Bioelectrodynamics
URE-Y Laboratoř Státního etalonu času a frekvence Laboratory of the National Time and Frequency Standard
URE-Y Optické biosenzory Optical Biosensors
URE-Y Příprava a charakterizace nanomateriálů Synthesis and Characterization of Nanomaterials
URE-Y Vláknové lasery a nelineární optika Fiber Lasers and Non-Linear Optics
USD-C Oddělení dějin idejí a konceptů Department of the History of Ideas and Conceptual History
USD-C Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků Department of Global Conflicts and their Consequences
USD-C Oddělení politických dějin Department of Political History
USD-C Oddělení sociálních a kulturních dějin Department of Social and Cultural History
USMH-B Odd. struktury a vlastností materiálů Department of Materials Structure and Properties
USMH-B Odd. geochemie Department of Geochemistry
USMH-B Odd. inženýrské geologie Department of Engineering Geology
USMH-B Odd. kompozitních a uhlíkových materiálů Department of Composites and Carbon Material
USMH-B Odd. seismotektoniky Department of Seismotectonics
USMH-B Odd. neotektoniky a termochronologie Department of Neotectonics and Thermochronology
UTAM-F Oddělení biomechaniky Department of Biomechanics
UTAM-F Centrum experimentální mechaniky Central Laboratory for Experimental Mechanics
UTAM-F Centrum výpočetní techniky a informatiky Centre for Computer Technology and Informatics
UTAM-F Oddělení aplikované mechaniky a konstrukcí Department of Applied Mechanics and Structures
UTAM-F Oddělení dynamiky a aerodynamiky Department of Dynamics and Aerodynamics
UTAM-F Oddělení materiálového výzkumu Department of Materials Research
UTAM-F Oddělení diagnostiky a konzervace památek Department of Monument Diagnostics and Conservation
UTAM-F Oddělení památkové vědy Department of Heritage Science
UTAM-F Oddělení vápenných technologií Department of Lime Technologies
UTIA-B Adaptivní systémy Department of Adaptive Systems AS AS
UTIA-B Ekonometrie Department of Econometrics E E
UTIA-B Matematická teorie rozhodování Department of Decision Making Theory MTR MTR
UTIA-B Rozpoznávání obrazu Department of Pattern Recognition RO RO
UTIA-B Stochastická informatika Department of Stochastic Informatics SI SI
UTIA-B Teorie řízení Department of Control Theory TR
UTIA-B Zpracování obrazové informace Department of Image Processing ZOI ZOI
UTIA-B Zpracování signálů Department of Signal Processing ZS ZS
UTIA-B Výpočetní Středisko Computer Centre VS VS
UT-L D 1 – Dynamika tekutin D 1 – Fluid Dynamics
UT-L D 2 – Termodynamika D 2 – Thermodynamics
UT-L D 3 – Dynamika a vibrace D 3 – Dynamics and Vibration
UT-L D 4 – Rázy a vlny v tělesech D 4 – Impact and Waves in Solids
UT-L D 5 – Ultrazvukové metody D 5 – Ultrasonic Methods
UT-L D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika D 6 – Electrical Engineering and Electrophysics
UZFG-Y Laboratoř vývojové biologie Laboratory of Developmental Biology LVB
UZFG-Y Laboratoř buněčné regenerace a plasticity Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity LBRP
UZFG-Y Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology of Germ Cells LBMBZB
UZFG-Y Laboratoř genetiky ryb Laboratory of Fish Genetics LGR
UZFG-Y Laboratoř evoluční genetiky savců Laboratory of Mammalian Evolutionary Genetics LEGS
UZFG-Y Laboratoř anaerobní mikrobiologie Laboratory of Anaerobic Microbiology LAM
UZFG-Y Laboratoř kontroly buněčného dělení Laboratory of Cell Regulation Control LKBD
UZFG-Y Laboratoř aplikovaných proteomových analýz Laboratory of Applied Proteome Analyses LAPA
UZFG-Y Laboratoř integrity DNA Laboratory of DNA Integrity LID
UZFG-Y Laboratoř molekulární ekologie Laboratory of Molecular Ecology LME
UZFG-Y Laboratoř molekulární morfogeneze Laboratory of Molecular Morphogenesis LMM
UZFG-Y Laboratoř buněčné signalizace Laboratory of Cell Signaling LBS
UZFG-Y Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie Laboratory of Neurobiology and Pathological Physiology LNPF
UZFG-Y Laboratoř odontogeneze a osteogeneze Laboratory of Odontogenesis and Osteogenesis LOO