Autority

 Upravujeme !!!

Autorita autora AV Autorita pracoviště Autorita sborníku Autorita autora mimo AV Autorita konference Autorita projektu Autorita spolupracující instituce Autorita periodika
editace zpracovatel ústavu editace zpracovatel ústavu ústav, který autoritu založil editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé editace všichni zpracovatelé KNAV
při změně, se změní automaticky jméno a příjmení. (oddělení ne – musí se znovu vložit do záznamu) všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech při změně se  automaticky změní ve všech záznamech všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech při změně, je nutno znovu vložit do záznamu všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech všechny údaje se automaticky přepíší ve všech záznamech
všechny záznamy: zpracovatel může editovat a přidat projekt EU a ostatní; záznamy v RIV zpracovatel nemůže mazat a přidávat projekty CEP

 

Autorita autora

Pole Podpole Název pole
200 $a Příjmení autora
$b Jméno autora
 C06 $d Zkratka pracoviště
$h Oddělení
$e Rodné číslo/Identifikační číslo
$y Země autora
400 $3 Varianta jména, propojení (provdané)
C35 $a Identifikační číslo
$2 organizace: WOS, ORCID, RIV, SCOPUS
969 $f aktivní/neaktivní autor

 

Autorita projektu

Autority projektu spravují všichni zpracovatelé. Zapisujeme autority projektů CEP, EU a ostatní. Do RIV se exportuje pouze číslo projektu CEP. (Obr. zápis projektu CEP, zápis projektu EU).

Projekty CEP

(export RIV)

Projekty EU

(export OpenAIRE)

Projekty ostatní

(neexportují se)

230 $a Název projektu 230 $a Název projektu
  $b Program (prefix)   $b  Program (prefix)
 $h  Číslo projektu  $h  Číslo projektu 230 $h  Číslo projektu
430 $a Název eng $q Akronym
C28 $a Název poskytovatele CEP $r Číslo CORDIS  C28 $b  Poskytovatel ostatní
$c  Země projektu 300 $a  Informační poznámka  C28 $c Země projektu
C29 $a  Začátek   430 $a  Název eng
$b Konec  C28 $e Název poskytovatele EU
$o Hlavní obor projektu $c Země projektu
$v Vedlejší obor projektu  C29 $a Začátek
C31 $a Příjemce projektu (ústav) $b  Konec
  C35 $a Příjmení (spolu)řešitele C31 $a Příjemce projektu (ústav)
$b Jméno (spolu)řešitele C35 $a Příjmení (spolu)řešitele
$b Jméno (spolu)řešitele

  zpět

 230 $a Název projektu
Uvádí se projektů CEP a EU.
Projekty CEP – uvádí se název projektu podle CEP,
Projekty EU – uvádí se název projektu podle CORDIS

 


 

230 $b Program (prefix)
U projektů CEP je program (prefix) uveden v detailních informacích o projektu – řádek Program.
U projektů EU se vyhledá prefix v databázi CORDIS (Funded under – první část).

.:
V CEP uvedeno:                   ProgramGP – Postdoktorandské granty (1998-…)

Zapíšeme:                           GP
U projektu EU uvedeno:       FP-7/2013

Zapíšeme:                          FP7
Další příklad programů EU – FP6, FP7, H2020-EU.1.3.1. (projekty EU)


 

230 $h Číslo projektu
Obsahem pole je číslo projektu. Číslo projektu CEP je nutné ověřit v CEP, číslo projektu EU v databázi CORDIS. U projektů ostatních se zapisuje podle uvedení na publikaci.

Př:
– na publikaci uveden projekt CEP          GAČR P406-10-2127
  ověříme v CEP a zapíšeme:                 GAP406/10/2127
– na publikaci uveden projekt EU            European Commission FP7-227756
  ověříme v CORDIS a zapíšeme:           227756


 

C230 $q Akronym projektu
Vyplňuje se projektů EU. Jedná se o zkrácený, klíčový název, jež lze vyhledat v databázi CORDIS.
Př.: HEXACOMM, LONGWOOD, F-CHROMA, NMI3, FlexNet


 

300 $a Informační poznámka
Projekty CEP a ostatní – pokud je třeba, zapisuje se poznámka k projektu.
Projekty EU – zapisuje se URL odkaz do CORDIS.

Př.: (Projekt EU):  http://cordis.europa.eu/project/rcn/109417_en.html


 

430 $a Název v angličtině
Vyplňuje se u projektů CEP. Pro zobrazení anglického názvu projektu v databázi CEP je nutné se přepnout do AJ.
Př.: Dynamics and noise of the boundary lubricated sleeve bearing


 

C28 $a Název poskytovatele CEP
Vyplňuje se u projektů CEP – poskytovatele lze vybrat z roletky.
Př.: Akademie věd – GA AV ČR


 

C28 $b Poskytovatel ostatní
Vyplňuje se pro projekty ostatní. Do pole se zapíše poskytovatel, který není obsažen v CEP a EU.
Př.:  Nadační fond na podporu vědy


 

C28 $c Země projektu
Projekty CEP – zapíše se země projektu CZ,
Projekty EU – zapíše se země projektu XE,
Projekty ostatní – vybere se země z roletky.


 

C28 $e Název poskytovatele EU
Uvádí se u projektů EU – obsahem pole je Poskytovatel EU. Pokud není výslovně u projektu v databázi CORDIS uvedený, zapíše se EC.
Výběr poskytovatele EU z roletky:

Př.:    European Commission – EC
Welcome Trust – WT
Foundation for Science and Technology – FCT


 

C28 $r Číslo CORDIS
Vypňuje se u projektů EU. Zapisuje se číslo projektu v databázi CORDIS (record number). Lze ho najít po vyhledání projektu ve stručném zobrazení nebo v zápatí stránky po prokliknutí do podrobných informací o projektu.
Př.: Record number: 93552
zapíšeme:         93552


 

C29 $a Začátek
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Uvádí se rok zahájení projektu.
Př.: 2015


 

C29 $b Rok ukončení projektu
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Uvádí se rok ukončení projektu.
Př.: 2020


 

C29 $o Hlavní obor projektu
Vyplňuje se u projektů CEP. Obsahem pole je hlavní obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.
Př.: Aplikovaná statistika, operační výzkum – BB


 

 

C29 $v Vedlejší obor projektu
Vyplňuje se u projektů CEP. Obsahem pole je vedlejší obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.
Př.: Fyzika pevných látek a magnetismus – BM


 

 

C31 $a Příjemce projektu (ústav)
Vyplňuje se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá ústav, který je příjemcem projektu a  je zapsán v databázi CEP nebo v databázi CORDIS.
Př.: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

C35 $a Příjmení (spolu)řešitele
Uvádí se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je (spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP nebo CORDIS. Pokud zde jméno není, zapíše se.
Př. Syková, Eva


 

C35 $b Jméno (spolu)řešitele
Uvádí se u projektů CEP a EU. Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je (spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP nebo CORDIS. Pokud zde jméno není, zapíše se.


 

 

 CEP vyhledáme údaje o projektu v CEP a překopírujeme číslo projektu, název, název v angličtině (přepnutí do anglické verze – na stránce vpravo nahoře), roky řešení, poskytovatele, program, obory RIV, příjemce, autory – pole je opakovatelné, zapisujeme všechny příjemce (ústavy) a autory z AV.

Údaje o projektu v CEP

 zpět

CORDISzáznamy o projektech EU jsou v databázi CORDIS. Vyhledáme záznam o projektu EU a překopírujeme údaje do autority ARL. Název projektu, akronym, číslo projektu, datum zahajení a ukončení, program, číslo CORDIS (record number). Příjemce a poskytovatele zjistíme proklikem přes název na další stránku.

Údaje o projektu v CORDIS

 

 zpět

 

Autorita sborníku

Autoritu sborníku spravuje vlastník záznamu (ten, kdo jí vytvořil). Na autoritu jsou navázány jednotlivé záznamy konferenčních příspěvků. Změna v autoritě sborníku se projeví ve všech navázaných záznamech.

Pole podpole popis
010 $a ISBN
102 $a Země vydání
200 $a Název sborníku
$i Název části
$h Pořadové označení části
210 $a Místo vydání
$c Nakladatel – vydavatel
$d Rok vydání
225 $a Název edice
$v Označení svazku edice
$x ISSN edice
300 $a Poznámka
541 $a Překlad názvu
702 $a Příjmení editora
$b Jméno editora
970 $b BXXS (označení autority sborníku, doplňuje systém)
999 $b Kód vlastníka záznamu (doplňuje systém)010 $a ISBN
Obsahem pole je Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number), uvedené na publikované práci.
Zapisuje se jako deseti- nebo třináctimístná skupina číslic (v poslední skupině může být písmeno X), spojené pomlčkami bez mezer. Zkratka ISBN ani případný dvoupísmenný kód země vydání se do údaje nezapisují.102 $a Země vydání

Obsahem pole je kód země (státu) vydání publikovaného díla a to v okamžiku vydání (zveřejnění) díla. Byla-li práce (celé dílo) vydána ve více zemích, uvede se jen první z nich.200 $a Název sborníku

Obsahem pole je název celého díla (sborníku).
Název se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.
Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují (transkribují) dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice. Při zápisu horních a dolních indexů, kurzívy, tučného (zvýrazněného) tisku, podtržení, se použije k jejich vyznačení speciálních symbolů (viz tabulka).200 $i Název části
Obsahem pole je oficiální nezkrácený název části (dílu) vícedílné publikace, v jejímž rámci je publikace hlášena. Podnázev ani souběžný název názvu části se neuvádí.200 $i Pořadové označení části
Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.210 $a Místo vydání

Obsahem pole je název místa (obce) vydání publikovaného sborníku. Byl-li vydán souběžně na více místech, uvede se pouze první z nich. Místo vydání musí souhlasit se zemí vydání. U sborníků z konferencí a článků ve sbornících je místem vydání sídlo nakladatele (vydavatele) sborníku, nikoli místo konání konference.210 $c Nakladatel – vydavatel

Obsahem pole je oficiální název nakladatele (vydavatele) publikované práce nebo celého díla, jehož součástí je publikovaná práce. Byla-li práce (celé dílo) vydána v koedici více nakladatelů (vydavatelů), uvede se jen první z nich.
Nakladatel se píše v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a případných diakritických znamének. Název nakladatele se nezkracuje, s výjimkou křestních jmen, která se vždy zkracují na iniciály. V názvech ústavů AV ČR se zkracuje text Akademie věd České republiky na AV ČR. U názvů fakult (kateder) českých vysokých škol lze použít zkratky vysoké školy, pokud je obecně používána (např. Filozofická fakulta UK). Z názvů nakladatelství se vypouští označení druhu právnické osoby (např. s.r.o., Co., Corp., Ltd. apod.) a slova nakladatelství, nakladatel, vydavatel, Verlag, Publisher apod., pokud nejsou gramaticky nedílnou součástí názvu (např. Středočeské nakladatelství, Academic Press). Názvy, zapsané v jiné než latinské abecedě (v cyrilici apod.), se přepisují dle tabulek transliterace řečtiny, transliterace cyrilice.

V případě výskytu více nakladatelů/objednatelů se uvede nejvýznamnější.210 $d Rok vydání

Obsahem pole je čtyřčíslí letopočtu kalendářního roku, ve kterém byla vydána publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce.
Zapisuje se nezkráceně arabskými číslicemi. Pokud publikace vyšla v rozmezí několika let, např. 2003/2004, uvede se pouze jeden rok.225 $a Název edice
Obsahem pole je název edice (sbírky), ve které vyšla publikovaná práce nebo celé dílo, jehož součástí je publikovaná práce. Název edice se zapisuje v jazyce originálu se zachováním rozlišení velkých a malých písmen a diakritických znamének tak, jak vyžadují gramatická pravidla daného jazyka.225 $v Označení svazku edice
Obsahem pole je pořadové označení svazku v edici nebo řadě, jejíž součástí je publikovaná práce nebo který je identický s publikovanou prací.
Zapisuje se arabskými číslicemi (případně doplněnými písmeny); jsou-li pro označení použity římské číslice, přepisují se číslicemi arabskými. Označení druhu části publikace (např. Díl, Svazek, Tom, Volume) se neuvádí.225 $x ISSN edice
Obsahem pole je ISSN edice.300 $a Poznámka
Obsahem pole je poznámka, která se vztahuje k autoritě sborníku.541 $a Překlad názvu

Obsahem pole je překlad souborného názvu názvu sborníku, jehož součástí je hlášená práce do angličtiny. Současně systém přidává automaticky do záznamu pole 463 $ z eng. Pole se vyplňuje pouze tehdy, jestliže je souborný název v jiném jazyce, než je angličtina.702 $a Příjmení editora

Obsahem pole je příjmení editora, redaktora nebo sestavovatele (editorů, redaktorů) celého díla (sborníku, monografie). Příjmení se od iniciál odděluje čárkou následovanou mezerou. Je-li jméno editora doprovázeno doplňkem (např. ml., st., Jr. apod.), doplněk jména se připojí k příjmení, od něhož se oddělí jednou mezerou (odklepem). Editor není navázán na autority a tudíž se z rejstříku nevybírá.702 $b Jméno editora

Obsahem pole je jméno (jména) editora, redaktora nebo sestavovatele (editorů, redaktorů) celého díla (sborníku, monografie). Křestní jméno (jména) se vždy zkracuje na iniciálu s tečkou. Editor není navázán na autority a tudíž se z rejstříku nevybírá.

Propojení autority sborníku a příspěvků ve sborníku


 

zpět

 

Autorita konference

zpět

 

Autorita pracoviště (ústavu)

zpět

 

Autorita spolupracující instituce

zpět

 

Autorita periodika

463/200 Název
463/200 Podnázev
463/200 Název řady periodika
Kód typu názvu
Variantní název
Místo
Vydavatel
Země vydání
ISSN

zpět