NUŠL

Šedá literatura z ASEP v NUŠL
Definice druhu dokumentů v NUŠL
Právní analýza  NUŠL


 

Šedá literatura z ASEP v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL)

Bibliografické záznamy šedé literatury  jsou „sklízeny“ (harvestovány) z ASEP do systému FAST a INVENIO – přibližně 1x týdně. Pokud má ústav podepsanou smlouvu s Národní technickou knihovnou o poskytování plných textů, do systému INVENIO se sklízí i označený plný text. –

Informace o ukládání plných textů do NUŠL poskytne zpracovatel/ka ústavu.

Podmínky pro sklízení bibliografických záznamů

Aby se bibliografické záznamy sklidily,  musí záznam splňovat tyto podmínky:  země vydání musí být  Česká republika (rok vydání, ani jazyk není omezen) a publikace musí být  zařazena následujícího druhu dokumentu:

ASEP NUŠL
Konferenční příspěvek (K,C) Konferenční materiály – články
Konferenční sborník (G, H) Konferenční materiály – sborníky
Zprávy (V) Zprávy
Interní tisk (I) Autorské práce – preprint
Abstrakt (A) Referát
Uspořádaná akce (U) Nepřebírá se
Elektronický dokument (E) Nepřebírá se
Dizertace (D) Nepřebírají se (budou dodávat VŠ)

Podmínky pro sklízení plných textů

Plné texty jsou sklízeny pokud má ústav podepsanou smlouvu  s NTK o  ukládání plných textů do NUŠL (informaci poskytne zpracovatel(ka) ústavu a plný text musí být v ASEP označen, že se má sklidit s bibliografickým záznamem.

Definice druhů dokumentů v NUŠL

Zprávy
Zprávy z průzkumu, Grantové zprávy, Závěrečné zprávy z projektu, Průběžné zprávy z projektu, Statistické zprávy, Technické zprávy, Výzkumné zprávy,Výroční zprávy

Výzkumná zpráva
Výzkumné zprávy jsou dokumenty, které souvisí s přípravou, realizací a hodnocením určitého vědeckého výzkumu a které obsahují rozbor i charakteristiku průběhu a výsledků řešení daného výzkumného úkolu.
Patří sem: výzkumná zprava
Nepatří sem: zpráva z průzkumu

Výroční zpráva
Výroční zpráva je oficiální dokument vydávaný ze zákona jednou ročně, obsahující zákonem dané finanční údaje a další důležité informace o společnosti. Ve většině společností je výroční zpráva základním prezentačním a propagačním materiálem, ve kterém jsou komplexní informace o společnosti.
Patří sem: výroční zpráva je oficiální dokument vydávaný ze zákona jednou ročně, obsahující zákonem dané finanční údaje a další důležité informace o organizaci, která ji vydává
Nepatří sem: roční zprávy z grantů či projektů

Závěrečná zpráva z projektu
Zpráva uvádějící údaje o řešení a konečných výsledcích projektu. Zpráva se zpravidla skládá ze dvou částí, a to z popisu průběhu řešení projektu, z popisu dosažených výsledků a druhou částí pak je popis vyúčtování projektu. Do digitálního repozitáře NUŠL je zpravidla ukládána pouze první část informací o projektu.
Patří sem: závěrečná zpráva z projektu
Nepatří sem: průběžná zpráva z projektu, grantové zprávy

Průběžná zpráva z projektu
Zpráva uvádějící údaje o řešení, průběhu a dílčích výsledcích projektu. Zpráva se zpravidla skládá ze dvou částí, a to z popisu průběhu řešení projektu, z popisu dosažených výsledků a druhou částí pak je popis vyúčtování projektu. Do digitálního repozitáře NUŠL je zpravidla ukládána pouze první část informací o projektu.
Patří sem: průběžná zpráva z projektu
Nepatří sem: závěrečná zpráva z projektu, grantové zprávy

Technická zpráva
Dokument související s přípravou, realizací a hodnocením určitého výzkumu, který obsahuje rozbor a charakteristiku průběhu i výsledků řešení daného úkolu. Je výsledkem činnosti průmyslových podniků, komerčních organizací, vědeckých institucí apod.
Patří sem: technická zpráva
Nepatří sem: výzkumná zpráva

Grantová zpráva
Zpráva uvádějící údaje o řešení grantu, jeho postupu a dosažených výsledcích. Součástí grantové zprávy bývá finanční výkaz, účetní uzávěrka, informace o výsledcích a dopadech, plány udržitelnosti aj.
Patří sem: grantové zprávy
Nepatří sem: průběžná zpráva z projektu, závěrečná zpráva z projektu

Zpráva z průzkumu
Zpráva uvádějící údaje o řešení průzkumu, jeho postupu a dosažených výsledcích. Součástí zpravidla bývá plné znění odpovědí respondentů.
Patří sem: zpráva z průzkumu
Nepatří sem: statistická zpráva

Statistická zpráva
Zpráva obsahující kvantitativní údaje pro stanovený předmět (oblast života společnosti, teritorium aj.).
Patří sem: statistická zpráva
Nepatří sem: zpráva z průzkumu

Autorské práce

Preprint

Referát

je vytvořený autorem referovaného dokumentu, uvádí maximum podstatných informací obsažených v referovaném dokumentu.

Monografie

Konferenční materiály

Sborníky
Soubory oficiálních příspěvků přednesených na konferenci a někdy též zpráva o diskusi.
Patří sem: sborníky
Nepatří sem: jednotlivé příspěvky ze sborníku

Články – (prezentace)
Prezentace, nebo plné texty příspěvků oficiálně přednesených na konferenci.
Patří sem: prezentace, plné texty příspěvků z konferencí
Nepatří sem: postery

Postery
Velké, zpravidla jednolistové výtvarně zpracované grafické dokumenty s tiskem po jedné straně (někdy s volným místem pro doplnění informace) informačního, reklamního nebo ideologicky apelativního charakteru určené k prezentaci na veřejném místě.
Patří sem: postery
Nepatří sem: prezentace, plné texty příspěvku z konference

Programy
Oficiální programy uskutečněných konferencí, dokument popisující časový harmonogram konference, často doplněný o základní informace o příspěvcích a autorech.
Patří sem: programy z konferencí, seminářů
Nepatří sem: programy jiných oficiálních akcí

Studijní materiály – bude nový druh dokumentu v ASEP
Učební osnovy
Otázky ke zkouškám
Záznamy z přednášek
Firemní literatura
Vysokoškolské kvalifikační práce

Právní analýza NUŠL

Právní podmínky k jednotlivým druhům dokumentů, které vkládáte do NUŠL pro Vás připravili pracovníci NTK:

Vkládáte šedou literaturu do NUŠL? Řešíte, zda šedá literatura splňuje právní podmínky pro vložení do NUŠL? Připravili jsme pro Vás dokument „Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury“.

Ve spolupráci s právníky z Masarykovy univerzity v Brně jsme pro partnerské instituce zpracovali dokument, který si klade za cíl poskytnout základní informace o tom, jaké právní podmínky musí šedá literatura splňovat, aby mohla být zařazena do Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

Obecně lze říci, že zásadním dokumentem, který musí autor či instituce prostudovat, než vloží dokument šedé literatury do NUŠL, je smlouva, kterou uzavřel autor s vydavatelem. Ve smlouvách uzavřených v minulosti je třeba hledat důvody, které by znemožňovaly veřejné zpřístupnění (např. výhradnost licence, tajné informace, receptury, atd.) a pro smlouvy budoucí je dobré počítat s větou o možnosti „zpřístupnění ve veřejně přístupné elektronické databázi“.

Text dokumentu, který nese název „Zpřístupnění šedé literatury v Národním úložišti šedé literatury“ je rozdělen do tří kapitol. První kapitola stručně shrnuje co do NUŠL vkládat a v jakém formátu. Ve druhé kapitole jsou objasněny pojmy zaměstnanecké dílo, školní dílo a individuální dílo, což je velmi důležité pro další orientaci ve třetí kapitole. Ta obsahuje přehledné tabulky, které popisují jak postupovat při vkládání jednotlivých druhů dokumentů šedé literatury. Každá tabulka zahrnuje typ dokumentu (název vycházející z typologie šedé literatury NUŠL), popis (charakteristika dokumentu), právní režim (jde-li do zaměstnanecké školní či individuální dílo) a zpřístupnění, kde jsou v bodech popsány možnosti zpřístupnění. Např. uzavřel-li autor výhradní (exkluzivní), nevýhradní nebo žádnou licenci, atd.

Dokument naleznete na stránkách projektu: Právní analýza na stránkách NTK.