Výsledky v RIV

 1. Jak se data z ASEP dostanou do RIV?
 2. Výsledky v RIV
 3. Opravy a mazání v RIV
 4. Opravy a mazání hodnocených výsledků
 5. Konsolidace v RIV

1. Jak se data z ASEP dostanou do RIV?

 • Aby se záznam z ASEP vyexportoval do RIV, musí být v ASEP označen k odevzdání do RIV.  Ve zkráceném bibliografickém záznamu je na prvním  řádku zobrazeno „RIV“, pokud je (bude) záznam odevzdán do RIV. V případě, že tam toto označení není, záznam do RIV odevzdán nebyl (nebude).
 • Rok sběru –  tj. rok, kdy byl (bude) záznam odevzdán do RIV, je též zobrazen  na prvním řádku.
 • U záznamů, které již byly odevzdány do RIV je odkaz do databáze RIV. (Týká se záznamů s rokem sběru 2005 a výše.)

 

 • Data označená k odevzdání do RIV se z ASEP vyexportují do xml souborů (struktura xml je přesně předepsána) a tyto soubory se odevzdají poskytovatelům. Jeden záznam se vyexportuje do tolika souborů, kolik je uvedeno projektů různých poskytovatelů.
 • Poskytovatelé soubory zkontrolují a pomocí webového rozhraní pro poskytovatele odevzdají dodávku do RIV. Soubory jsou okamžitě naimportovány do databáze RIV.

Příklad
U jednoho výsledku jsou uveden projekt a výzkumný záměr.

Grant: GA ČR GA205/06/0906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516

 • Záznam o výsledku se uloží do dvou xml souborů, protože jsou zde uvedeny projekty  GAČR a výzkumný záměr AV a poskytovatelé (AV, GAČR) předají data do RIV.
 • V RIV se data znovu spojí v jeden záznam. (Spolu s případnými dalšími záznamy o výsledcích, které pošlou spolupracující instituce.)

Záznam v ASEP s odkazem na záznam v RIV, kde je vidět, že záznam odevzdali do RIV tři poskytovatelé a dvě různé instituce.

Záznam v ASEP:
0311362 – GLU-S 2012 RIV CZ eng J – Článek v odborném periodiku
Vilhelm, J. – Rudajev, VladimírG – Živor, Roman – Lokajíček, Tomáš – Pros, Zdeněk
Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor).
Acta geodynamica et geomaterialia, Roč. 5, č. 2 (2008), s. 161-169. ISSN 1214-9705.
[Czech-Polish-Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics. Janov nad Nisou, 24.09.2007-27.09.2007]
Grant: GA ČR GA205/06/0906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Klíčová slova: ultrasound sounding * seismic velocity * anisotropy * shallow seismic refraction
Kód oboru RIV: DC – Seismologie, vulkanologie a struktura Země
http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,29,0,0;&File=Obsah/AGG/Contents/AGGC5_2(150)08.htm

Záznam v RIV:
Záznamy dvou institucí (Geologický ústav AV ČR a Univerzita Karlova) byly spojeny v RIV v jeden záznam:
Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
Druh výsledku: J – Článek v odborném periodiku,
Předkladatel výsledku: Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta,
Dodavatel výsledku: MŠMT, AV ČR, GA ČR
Název dokumentu: Acta geodynamica et geomaterialia,
Konsolidovaný rok uplatnění výsledku: 2008.

Výsledek v RIV

 

2. Výsledky v RIV

Výsledky v RIV můžeme vyhledat podle různých kritérií v Jednoduchém nebo Rozšířeném vyhledávání. Výsledky autorů lze vyhledat ve Vyhledávání tvůrců. Vyhledávat je možné podle autorských identifikátorů: RIV (vedidk), ResearcherID, ScopusID, ORCID ID. Vykazování autorských identifikátorů u záznamů je nepovinné, takže výpis záznamů autora nemusí být kompletní (vyhledají se pouze záznamy, u nichž byl autorský identifikátor uveden).
Do vyhledávání byly přidány parametry Období hodnocení a Finální známka.
V záložce Výsledky v Modulu 1 se zobrazí interaktivní aplikace Seznam záznamů vybraných výsledků dle Metodiky 17+ v letech 2017 – 2018 (Modul 1).

Od sběru 2020 je u výsledku druhu J – odborný recenzovaný článek označen způsob publikování (open access, open accesss časovým embargem, omezený přístup, pouze metadata).

V databázi jsou označeny výsledky, které prošly hodnocením Modulu 1 dle Metodiky 2017+ (např. H17, H18, H19 atd.).

U hodnocených výsledků je nový blok polí s obdobím hodnocení a finální známkou.

3. Oprava a mazání výsledků v RIV

Opravy a mazání záznamů se předávají prostřednictvím zvláštních mazacích a opravných souborů.
Záznam  může smazat pouze poskytovatel a pokud byl záznam odevzdán několika poskytovatelům, musí záznamy smazat všichni poskytovatelé.

 • Zpracovatel zadá požadavek na opravu/výmaz v RIV.
 • Do záznamů se doplňují opravné nebo mazací kódy a exportují se soubory se záznamy k opravě/smazání.
 • U mazání záznamů se povinně uvádí důvod výmazu.
 • Záznamy, které byly hodnocené, lze opravit nebo smazat až po souhlasu poskytovatele.
 • Zpracovatel zašle soubory do KNAV. Zde se kontroluje formální správnost souborů. KNAV předá poskytovatelům xml soubory se seznamem záznamů k opravě nebo výmazu.
  Poskytovatelé pak soubory zkontrolují a pošlou na RV.
 • Teprve na základě těchto souborů budou data v RIV opravena/smazána.

Příklad – U jednoho výsledku jsou uvedeny dva projekty a výzkumný záměr. Poskytovatelé (AV, GAČR, MSM) předali data do RIV, ale je potřeba záznam opravit (např. jméno autora, zdrojový dokument, překlep v názvu atd.).

Grant: GA ČR GA305/03/0802;  GA MŠk LN00B122
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922

 • Zpracovatel vyexportuje z ASEP 3 vav soubory se záznamy k opravě pro jednotlivé poskytovatele (GAČR, MSM, AV) a zašle do KNAV.
 • KNAV zkontroluje formální správnost a zašle data na jednotlivé poskytovatele v daných termínech.
 • Poskytovatelé soubory prohlédnou  a odevzdají na RV.
 • Záznamy budou v RIV opraveny.

Opravné i mazací soubory, stejně tak jako řádné soubory s daty, se číslují podle verzí.
Oprava a mazání  již odevzdaných záznamů do RIV není jednoduchá, proto se vyplatí data pozorně prohlédnout před odevzdáním.

4. !!! Oprava a mazání hodnocených výsledků !!!

Výsledek, který již prošel hodnocením podle M17+ (Modul 1), bude možné opravit v RIV až po jeho odemčení ze strany ÚV ČR. Oprava nebo výmaz musí mít závažný důvod.

Postup:
1. Zpracovatel:  zašle požadavek na opravu v RIV, informaci na arl@lib.cas.cz, stáhne formulář žádosti, vyplní požadované údaje včetně řádného odůvodnění svého požadavku, vyplněnou žádost odešle (e-mailem) příslušnému poskytovateli podpory (v kopii na arl@lib.cas.cz).
2.Poskytovatel podpory: poskytne souhlasné nebo zamítavé stanovisko vyznačením přímo v žádosti a odešle (e-mailem) na ÚV ČR (podpora.rvvi@vlada.cz).
3.ÚV ČR: na základě souhlasného stanoviska poskytovatele podpory odemkne výsledek v RIV k opravě, opravený výsledek opětovně uzamkne a zároveň označí jako hodnocený (např. H17, H18).

 

4. Konsolidace v RIV

Výsledky v RIV jsou zkonsolidovány za všechny předkladatele výsledku.

 1. Vyhledáme záznam v online katalogu
 2. Použijeme vpravo odkaz RIV (ikonu)
 3. V RIV klikneme na Identifikace výsledku
 4. Objeví se všechny výskyty výsledku za všechny výzkumné organizace.

Pokud byl ale k výsledku dodatečně doplňován projekt nebo RVO, nezkonsoliduje se s původním záznamem výsledku. Viz následující příklad – výsledek již byl v RIV za AV a TA ČR z dřívějšího sběru, záznamem mimo ASEP byl v následujícím sběru doplněn projekt za MŠk.

Protože vyhledání kompletního výsledku při doplnění projektu či RVO je komplikované, ve sběru 2019 bude při přidávání projektu nutné celý záznam smazat a doplněný znovu odevzdat do RIV.

Podrobně je konsolidace výsledkův RIV popsána v manuálu v Podpoře.