Popis polí – data

Data fields descriptioneng version

Tag Název pole Povinnost vyplnění Opakování (O) Popis
200$a Název datového souboru povinné Název datového souboru
541$a Překlad názvu do angličtiny podmíněně povinné Překlad názvu datového souboru do angličtiny
200$e Alternativní název souboru nepovinné O Alternativní název datasetu (podnázev)
700, 701 Autor povinné O Autor/ři datového souboru
608$a Typ datových souborů povinné O Typ souboru – výběr ze seznamu
101$a Jazyk povinné O Jazyk, který se váže k dokumentaci.
C15$a Popis datasetu povinné Stručný popis datových souborů.
C15$b Překlad popisu datasetu do angličtiny podmíněně povinné Vyplní se, pokud je popis v jiném než anglickém jazyce.
856$u Odkaz nepovinné O Odkaz na stránky související s daty.
C76$u Odkaz na datový soubor v jiném repozitáři podmíněně povinné O Odkaz na datové soubory uložené jiných repozitářích, v ASEP zůstává pouze záznam metadat.
C76$z Název repozitáře podmíněně povinné Název repozitáře, kde jsou uložena data
U88 3 -vazba u záznamu odkaz Odkaz na publikaci v ASEP podmíněně povinné O Odkazy na publikace v ASEP
U01

 

Odkaz na publikace v jiných repozitářích nepovinné O Pokud k datasetu existují publikace uložené v jiných databázích, doporučujeme pole vyplnit.
C12$a Návaznost na projekty podmíněně povinné O Grantová agentura a číslo grantu
C57$a RVO podmíněně povinné O Institucionální podpora RVO
610$a Klíčová slova povinné O Klíčová slova v angličtině
617$d Lokalizace – místo nepovinné O Místa (města), ke kterým se váží výsledky uvedené v datových souborech.
617$a Lokalizace – země nepovinné O Státy, ke kterým se váží výsledky uvedené v datových souborech.
U22a – b (od-do) Časové období nepovinné Časové období, ke kterému se data váží.
C81$b Licence CC podmíněně povinné Licence Creative Commons
C81$c Další licence podmíněně povinné O Dokument, ve kterém je uvedeno, jak mohou uživatelé s daty nakládat.
C81$a Přístup k souboru povinné Přístup k souboru po zveřejnění (OA, na vyžádání, s embargem, archiv)
C81$d Datum ukončení embarga podmíněně povinné Datum, kdy vyprší embargo a soubory budou otevřeně přístupné.
U89 3-odkaz a -200a Odkaz na platnou verzi datasetu podmíněně povinné Pokud existuje nová verze datasetu, uveďte handle verze datasetu, který tento dataset nahrazuje.
U90 3-odkaz a-200a Odkaz na dřívější verzi datasetu podmíněně povinné Pokud toto je další verze již uloženého datasetu, uveďte handle datasetu, který tato verze nahradí.
C26$h Kontaktní osoba automaticky přiřadí systém Jméno osoby, která ukládá záznam.
C60$a Handle automaticky přiřadí systém Jednoznačný identifikátor metadat v ASEP.
C26e Vlastník záznamu automaticky přiřadí systém O Název pracoviště, které je odpovědné za zpřístupnění dat – vytváří se automaticky dle pracovišť uvedených v autoritách autorů. V případě, že nejsou autoři uvedeni, jedná se o pracoviště vkladatele.
001 SYSNO automaticky přiřadí systém Identifikační číslo záznamu (SYSNO)
005 Datum vytvoření záznamu automaticky přiřadí systém
Datum zveřejnění automaticky přiřadí systém
300$a Všeobecná poznámka nepovinné Poznámka
C26$g Poznámka pro zpracovatele nepovinné Poznámka pro zpracovatele
Souhlas Souhlas se zveřejněním povinné Předání záznamu zpracovateli ke kontrole a zveřejnění

200 $a – Název datového souboru

Vyplnění pole je povinné.

Obsahem pole je název datového souboru, který výstižně popisuje uložená data.

Příklad:

Morphologically Constrained and Data Informed Cell Segmentation of Budding Yeast

Noisy reverberant speech database for training speech enhancement algorithms and TTS models

Fitr: A Toolbox for Computational Psychiatry Research


200 $e – Alternativní název datového souboru

Vyplnění pole je nepovinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou další názvy souboru, které doplní informace o souborech uvedených v hlavním názvu, např. název v dalším jazyce.

Příklad:

A software package for fitting computational models to behavioural data.

A cross-national macro analysis of the influence of home broadband access.


541$a – Překlad názvu do angličtiny

Vyplnění pole je podmíněně povinné.

Obsahem pole je překlad názvu datového souboru do angličtiny. Pole se vyplní vždy, když  je text uveden v jiném než anglickém jazyce.


700, 701 – Autor

Vyplnění pole je povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou příjmení a jména autorů. U autorů z AV ČR uvádíme pracoviště AV, u autorů mimo AV ČR zemi pracoviště, na kterém autoři působili. Pro správný zápis autora využíváme výběru autora z rejstříku (zeměkoule vpravo u příjmení autora), teprve pokud autor v rejstříku není uveden, vyplníme příjmení, jméno a pracoviště/zemi autora. Uvádějí se všichni autoři datového souboru. Návod na zápis autora je zde.

Příklad:

autor z AV ČR: Lhoták, Martin:KNAV-K

autor mimo AV: Hruška, Z.:CZ


608$a – Typ datových souborů

Vyplnění pole je povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je typ datových souborů, který se vybírá ze seznamu. Pokud nelze specifikovat, vyberte obecný typ „dataset“.

Dataset \ dataset
Text \ text
Image \ obrázek
Moving Image \ video, film
Sound \ audio
Software \ software

101 $a – Jazyk dokumentace

Vyplnění pole je povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je kód jazyka, ve kterém je napsána dokumentace k datasetu. Vybírá se z roletky, lze uvést více jazyků.
Přehled kódů jazyků je uveden v tabulce.


C15 $a – Popis souborů datasetu

Vyplnění pole je povinné.

Obsahem pole je stručný souhrn, anotace, abstrakt, ze kterého je patrné, k čemu se soubory váží a jaké soubory obsahuje dataset. Výstižný popis slouží uživatelům k orientaci a porozumění, případně k citaci uložených datasetů.

Doporučujeme přidat i popis jednotlivých datových souborů, strukturu adresáře. Pokud jsou tyto popsány ve zvláštním souboru dokumentace v datasetu (např. v dokumentace.txt, readme.txt, ctimne.txt), upozorněte na tento soubor.

Př.: https://doi.org/10.5281/zenodo.400926


C15 $b – Překlad popisu souborů datasetu do angličtiny

Vyplnění pole je povinné.

Obsahem pole je překlad popisu souborů v angličtině, pokud je uveden popis v českém nebo jiném jazyce.


856$u Odkaz

Vyplnění pole je nepovinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou odkazy (URI/URL/DOI/HANDLE) na soubory, které souvisí s daty.


C76$u Odkaz na datový soubor uložený v jiném repozitáři

Vyplnění pole je podmíněně povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou odkazy (URL/DOI/HANDLE) na data, která nebudou uložena v datovém repozitáři ASEP, ale jsou uložena v některém jiném, např. oborovém repozitáři. V ASEP bude uložen pouze metadatový záznam, popisující tato data s odkazem na datový repozitář, kde jsou datasety uloženy.


C76$z Název repozitáře

Vyplnění pole je podmíněně povinné.

Obsahem pole je název repozitáře, kde jsou uložena data.

Příklad: Zenodo


U88 Odkaz na publikace v ASEP

Vyplnění pole je podmíněně povinné.

Obsahem pole jsou odkazy na publikace uložené v ASEP, které vznikly na základě dat uvedených v datovém souboru.


U01$u Odkaz na publikace uložené v jiných databázích

Vyplnění pole je nepovinné.

Obsahem pole jsou odkazy na publikace, uložené v jiných databázích, které vznikly na základě dat uvedených v datovém souboru.

Příklad:

https://zenodo.org/record/375521#.WOzpvp6kKUl


617 $d – Lokalizace – místní

Vyplnění pole je nepovinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou země a místa (města), ke kterým se váží výsledky uvedené v datových souborech.

Př. Prague


617 $a – Lokalizace – země

Vyplnění pole je nepovinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole jsou země, ke kterým se váží výsledky uvedené v datových souborech.

Přehled kódů zemí je uveden v tabulce.


U22 $a – Časové období

Vyplnění pole je nepovinné.

Obsahem pole je časové období, ke kterému se data váží. Datum se vybírá z kalendáře.


610 $a – Klíčová slova

Vyplnění pole je povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je klíčové slovo v angličtině (případně víceslovná klíčová fráze), popisující co nejúžeji věcný obsah uložených dat.
Zapisuje se jako volný text v angličtině malými písmeny, pokud pravopis nevyžaduje použití písmen velkých (např. vlastní jména).
Lze uvádět libovolný počet slov.
Každé klíčové slovo se zapisuje do samostatného pole.


C81$b Licence Creative Commons (CC)

Vyplnění pole je podmíněně povinné. Musí se vybrat, pokud neexistuje jiná licence.

Obsahem pole je nastavení licence, která uživatelům poskytne informaci, jak mohou se soubory nakládat. Licence (CC) musí být vybrána, pokud není přiložen text další licence, která nastavuje pravidla užívání souboru.

Attribution (BY), Share-alike (SA), Non-commercial (NC), No Derivative Works (ND)

Pouze uvedení autora BY
Uvedení autora + Žádná odvozená díla BY-ND
Uvedení autora -týká se původního díla i jeho modifikací BY-SA
Uvedení autora + Pouze nekomerční užití BY-NC
Uvedení autora + Pouze nekomerční užití + Žádné modifikace BY-NC-ND
Uvedení autora + Nekomerční užití + Povoleny modifikace díla BY-NC-SA

 

C81$c Další licence

Vyplnění pole je podmíněně povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je název licence, které musí uživatelé dodržovat při užití stažených souborů, například pokud existuje smlouva o užití datasetu a nelze použít některou z licencí CC. Soubor s textem licence musí být uložen ve formátu pdf společně s datovými soubory.


C81$a Přístup k souboru

Vyplnění pole je povinné.

Obsahem pole je přístup k datasetu. Veřejně nepřístupný soubor – soubor je k dispoici na vyžádání. Veřejně přístupný soubor znamená, že soubor je ihned ke stažení (otevřený přístup). Veřejně přístupný s embargem – po dobu embarga je soubor na vyžádání, po uplynutí embarga je k okamžitému stažení (otevřený přístup).


C81$d Datum ukončení embarga

Vyplnění pole je nepovinné.

Obsahem pole je datum, které se vybírá z kalendáře. Pole se vyplní tehdy, pokud bude dataset pro uživatele veřejně přístupný po uplynutí určité doby. Do pole se uvede datum ukončení embarga, po tomto datu bude dataset automaticky dostupný.


C12$a – Finanční podpora – grantová agentura

Vyplnění pole je podmíněně povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je projekt, za jejichž finanční podpory vznikl daný datový set. Příjemcem či spolupříjemcem projektu musí být autor/ústav AVČR. U evropských projektů bude informace harvestována do OPENAire.

Projekty CEP
Finanční prostředky jsou udělovány tuzemskými agenturami z rozpočtových prostředků a evidované Radou pro výzkum a vývoj. Zápis čísla projektu a poskytovatel jsou uvedeny v databázi CEP: https://www.rvvi.cz/cep

Projekty EU

Datový set vznikl za finanční podpory projektů Evropské Unie. (např. FP7, H2020..)

Číslo projektu a poskytovatel EU jsou uvedeny v databázi CORDIShttp://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

$a číslo projektu
$o poskytovatel EU
$e země = XE


C57 $a – Institucionální podpora RVO

Vyplnění pole je podmíněně povinné. Pole je opakovatelné.

Obsahem pole je označení institucionální podpory v jejímž rámci vznikl datový set. Pole je opakovatelné, při spolupráci je nutno vybrat pro každý ústav zvlášť. Vybírá se z předdefinovaného seznamu.


300$a – Poznámka

Vyplnění pole je nepovinné.

Obsahem pole jsou doplňující údaje k záznamu, které nelze uložit do nadefinovyných metadatových polí.


C26 $g Poznámka pro zpracovatele

Vyplnění pole není povinné.

Obsahem pole jsou informace pro zpracovatele zodpovědného za zpracování v ústavu od osoby, která záznam vytvořila (např. vědeckého pracovníka).


Souhlas se zveřejněním v online katalogu ASEP

Vyplnění pole je povinné.

Zaškrtnutím „souhlasu“ autor předává datový záznam resp. datasety k formální kontrole zpracovateli.
Po uložení již k záznamu nemá přístup. Pokud jsou údaje v pořádku, zpracovatel záznam zveřejní v online katalogu.

Odkaz na text dohody.


METADATA – fields

Tag Field description Mandatory Repeatable field
200$a Title of dataset mandatory N
541$a Title – English translation optional N
200$e Alternative title of dataset optional Y
700, 701 Author mandatory Y
608$a Type of datasets mandatory Y
101$a Language mandatory Y
C15$a Description of the dataset mandatory N
C15$b Description of the dataset in English optional N
856$u Reference optional Y
C76$u Reference to datasets stored in another repository conditionally mandatory Y
C76$z Name of the repository conditionally mandatory
U88$3 Reference to bibliographic records in the ASEP repository conditionally mandatory Y
U01 Reference to publications stored in another repository optional Y
C12a Funding conditionally mandatory Y
C57$a Institutional Support conditionally mandatory Y
610$a Keywords mandatory Y
617$d Localization – place optional Y
617$a Localization – country optional Y
U22$a,b Time period optional N
C81$b License CC conditionally mandatory N
C81$c Other license conditionally mandatory Y
C81$a Access to the dataset mandatory N
C81$d Embargo end date conditionally mandatory N
U89$3 Reference to valid version of the dataset conditionally mandatory N
U90$3 Reference to previous version of the dataset conditionally mandatory N
C26$h Contact person assigned by the system N
C26$e Record owner assigned by the system Y
C60$a Handle assigned by the system N
001 System number assigned by the system N
005 Record creation date assigned by the system N
Date issued assigned by the system N
300$a Note optional N
C26$g Administrator note optional N