GDPR

Obecně     GDPR v ASEP     FileSender – předání xml do RIV

Obecně

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení bylo parlamentem Evropské unie zavedeno do právního řádu 27. dubna 2016 a jeho vstoupení v platnost bylo stanoveno na 25. května 2018. Jedna se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

—————————————————————————————————————————————————————

GDPR v ASEP

Osobní údaje

Rodné číslo a datum narození vyžadují v RIV, bez nich není možné záznamy do RIV předat. Osobní údaje včetně rodných čísel se v ASEP tedy sbírají na základě Zákona č. 130/2002 Sb. . – Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven citovaným zákonem, nařízením vlády č. 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje.

 

Smlouva o zpracování osobních údajů

Z důvodu nařízení o GDPR uzavřela Knihovna AV ČR  Smlouvu o zpracování osobních údajů s jednotlivými ústavy.

 

Kontaktní údaje zpracovatelů na stránkách ASEP

Na webových stránkách ASEP udržujeme aktuální seznam zpracovatelů jednotlivých ústavů včetně jejich adres a kontaktních údajů. Všechny subjekty budou o tomto informováni hromadným emailem a zároveň na webových stránkách vystavujeme Informace o zpracování osobních údajů. Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv podat námitku.

V souvislosti s ochranou osobních údajů jsme zaslali autorům z KNAV tzv. Informační povinnost, která je určena autorům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v databázi ASEP.Doporučujeme informovat autory z jednotlivých ústavů obdobným způsobem.

GDPR a firma Cosmotron 

Informace k zajištění knihovního systému ARL s nařízením GDPR zašleme na požádání.

 

Úpravy ARL

Z důvodu lepšího zabezpečení dat a osobních údajů byl proveden upgrade systému ARL, který provázela instalace nového klienta a nové rozhraní online katalogu.

 

Klient

Byla vydána nová verze klienta, kterou je potřeba mít instalovanou po upgradu na serveru. Při upgradu došlo ke změně šifrování a ověrování přístupových údajů.

Postup instalace:
* nejdříve je třeba odzálohovat stávající adresář s klientem včetně podadresářů
* následně vymazat celý adresář klienta včetně podadresářů, stáhnout a rozbalit novou verzi klienta
* během zálohování, výmazu a instalace nesmí být spuštěný klient ARL

Zde je manuál na instalaci klienta. Odkaz ke stažení nového klienta rozesíláme v hromadném mailu. Heslo k instalaci zůstává stejné, mění se pouze poslední čtyři znaky, které odpovídají nové verzi. Pokud si správností hesla nejste jisti, zavolejte si o něj na 221 403 471.

 

Změna hesla

Po instalaci nového klienta je nutné, abyste si změnili hesla do klienta i formulářů!!!

 

Změna hesla v klientovi.

Změna hesla ve formulářích.

—————————————————————————————————————————————————————

FileSender – předání xml do RIV

Přešli jsme na bezpečnější cestu komunikace při zasílání xml souborů v rámci zasílání dat do RIV.  Výměna dat probíhá přes komunikační kanál FileSender. Více informací zde.