Exporty z ASEP

RIV NUŠL OpenAIRE

RIV – Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI) vytvářeného Radou pro výzkum a vývoj a inovace při vládě ČR, ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č.  130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven citovaným zákonem, nařízením vlády č. 267/2002 Sb. o informačním systému výzkumu a vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaVaI viz

Data do RIV se odevzdávají dávkově, zpravidla 1x za rok, uložená do přesně definovaného xml souboru.  Soubory se odevzdají poskytovatelům finanční podpory (ministerstvům, grantovým agenturám), ti je pak po kontrole předají do RIV.

Odevzdané výsledky lze vyhledat ve veřejně přístupném on-line katalogu (RIV): https://www.rvvi.cz/riv.

U záznamů v ASEP,  které byly odevzdány do RIV je zobrazen odkaz:


NUŠL – Národní úložiště šedé literatury

NUŠL si v pravidelných intervalech sklízí bibliografické záznamy šedé literatury a označené plné texty záznamů pracovišť, která mají smlouvu s NTK o poskytování plných textů šedé literatury do repozitáře NUŠL.

Sklizené záznamy lze vyhledat ve veřejně přístupném on-line katalogu: http://invenio.ntkcz.cz/

Příklad záznamu z ASEP, který byl sklizen včetně plného textu do NUŠL

NUSLvíce….

OpenAIRE

Portál OpenAIRE je financován z rozpočtu Evropské komise a vznikl v rámci projektu OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). Umožňuje skrze jednotné uživatelské rozhraní zprostředkovat přístup k výsledkům vědecké činnosti ve formě elektronických dokumentů různých typů a formátů v celoevropském měřítku.

Repozitář ASEP je sklízen do OpenAIRE od října 2015. Sklízejí se záznamy, které splňují tyto podmínky:

  • u záznamu je v IPAC uložen plný text v režimu OA, nebo na vyžádání,
  • datum vydání 2005 – 2019,
  • druh dokumentu – J, B, M, C, K, V, P
  • záznam je označen do RIV.

Záznamy sklizené z ASEP do OpenAIRE

Příklad záznamu z ASEP v OpenAIRE